Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sağlık Turizm Potansiyelinin İncelenmesi: Trabzon İli

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.267-284, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASINDA TEST EDİLMESİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.457-474, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Firm Value and External Financing Needs

International Journal of Economics and Finance, cilt.9, ss.69-81, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FINANSAL KIRALAMANIN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI IMALAT ISLETMELERININ FINANSAL PERFORMANSI ÜZERINDEKI ETKISININ INCELENMESI

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, cilt.9, ss.1-24, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ARBITRAJ FIYATLANDIRMA TEORISININ FAKTÖR ANALIZI ILE BORSA ISTANBUL'DA TEST EDILMESI: BIST30 ENDEKSI IÇIN BIR UYGULAMA

Journal of Management and Economics Research, cilt.14, ss.346-362, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FİNANSAL ORANLAR İLE FİRMA DEĞERİ İLİŞKİSİ: BIST’TE BİR UYGULAMA

Global Journal of Economics and Business Studies, cilt.4, ss.35-45, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'deki Ilk Halka Arzların Ilk Getirileri ile Uzun Dönem Fiyat Performansları Arasındaki Iliskinin Analizi

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, cilt.6, ss.185-210, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Isletmelerinin Finansal Durumlarının Oran Analizi Yöntemiyle Tespiti: Trabzon Örnegi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, cilt.1, ss.9-26, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Emeklilik Yatırım Fonlarının Performans Degerlendirmesi

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.2, ss.248-259, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 27 - 29 Aralık 2019, ss.1100-1108

ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARINIETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ

2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 27 - 29 Aralık 2019, ss.862-872

Sağlık Yöneticilerinin Yönetsel Beceri Düzeyinin İncelenmesi: Trabzon İli Örneği

3.Uluslararası 13.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1638-1647

Investigation of Healthy Lifestyle Behaviorsof Academic Staff In Faculty of Medicine

4. International Health Sciences and Management Conference 2019, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Haziran 2019, ss.852-861

A Research on Preference Reasons, Expectatıons And Motıvatıon Levels of Department of Health Management Students

1. INTERNATIONAL 11. HEALHT AND HOSPITAL ADMINISTRATION CONFERENCE, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017, ss.421-422

İmalat Sanayi İşletmelerinin Finansal Durum Analizi: Doğu Karadeniz Bölgesi

2. Uluslararası Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2011, ss.1-17

Emeklilik Yatırım Fonlarının Dünyadaki Durumu

II. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Çalıştayı, Giresun, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2007, ss.145-162

Kitap & Kitap Bölümleri

İlk Halka Arzların Firmaların Finansal Performanslarına Etkisi

Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri - 2, , Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.73-94, 2019

Sermaye Yapısı Kararlarının Firma Performansına Etkisi

Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri - 1, , Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.9-37, 2019

ETKİN PİYASALAR VARSAYIMI

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2016

YATIRIM BANKACILIĞI VE TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ

BANKA VE FİNANSAL SİSTEM, Ayaydın H., Durmuş S., Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.321-358, 2016