Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

An investigation into why Turkish business groups resist the adoption of M-form in post-liberalization

AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, vol.5, no.34, pp.13330-13343, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier

International ethnic entrepreneurship: Antecedents, outcomes and environmental context

INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW, vol.20, no.6, pp.614-626, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Female Representation on Board of Director: The Investigation of the Board of Directors’ Structure in the Context of Gender

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ , vol.14, no.4, pp.1147-1166, 2018 (International Refereed University Journal)

A Historical Review from Resource-Based View to Dynamic Capabilities

ULUSLARARASI EKONOMİ VE YENİLİK DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.105-131, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Dynamic Capabilities on the Organizational Culture Perspective

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.13, pp.167-192, 2017 (National Refreed University Journal)

The Effect of Organizational Culture on Dynamic Capabilities

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.13, pp.167-192, 2017 (National Refreed University Journal)

Uluslararası İş sistemlerinde Yönetim Kurul Yapısı Farklılıkları: ABD, Almanya, Japonya, Tayvan ve Türkiye Karşılaştırması

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.11, pp.7-32, 2016 (National Refreed University Journal)

Ulusal İş Sistemlerinde Yönetim Kurulu Yapısı Farklılıkları ABD Almanya Japonya Tayvan ve Türkiye Karşılaştırması

KTÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.11, pp.7-32, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Use of Global Dynamic Capabilities in the Process of Internationalization: The Perspective of Business Groups

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SBF DERGİSİ, vol.70, no.4, pp.931-956, 2015 (International Refereed University Journal)

The legitimacy of codes of corporate governance: perspectives from developed and emerging economies

JOURNAL OF MANAGEMENT & GOVERNANCE, vol.19, pp.687-708, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

The moderating effects of a board of directors on FDI's international diversification in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIZATIONAL ANALYSIS, vol.23, pp.61-88, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Yönetim Kurulu Yapısı ile Finansal Performans Arasındaki İlişkide Uluslararası Çeşitlenmenin Aracılık Etkisi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.27, no.4, pp.210-228, 2013 (National Refreed University Journal)

Kurumsal Değişimde Toplumsal Hareketlerin Rolü: Toplumsal-Politik Bağlam Çerçevesinde Bir Analiz

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.6, pp.69-87, 2013 (National Refreed University Journal)

Kurumsal Değişimde Toplumsal Hareketlerin Rolü: Toplumsal-Politik Bağlam Çerçevesinde Bir Analiz

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.6, pp.69-89, 2013 (Other Refereed National Journals)

KURUMSAL YÖNETİM VE ÇOKULUSLU İŞLETMELERİN STRATEJİ TERCİHLERİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, vol.27, no.4, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kurumsal Yönetim ve Çokuluslu İşletmelerin Strateji Tercihleri

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.27, no.4, pp.210-228, 2013 (National Refreed University Journal)

İŞ SİSTEMLERİNDE VE KURUMSAL YÖNETİŞİM UYGULAMALARINDA YAKINSAMA IRAKSAMA TARTIŞMASI MAKRO VE MİKRO BAKIŞ AÇISI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, vol.25, no.1, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

İş Sistemlerinde ve Kurumsal Yönetişim Uygulamalarında Yakınsama-Iraksama Tartışması: Makro ve Mikro Bakış Açısı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.25, no.1, pp.55-73, 2011 (National Refreed University Journal)

How are Codes of Good Governance Institutionalized? Perspectives fromDeveloped and Emerging Economies

MANAGEMENT CHALLENGES IN AN ENVIRONMENT OF INCREASING REGIONAL ANDGLOBAL CONCERNS, vol.18, pp.183-193, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşlem Maliyeti Yaklaşımı’nın Kültürel Temelleri

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, vol.18, pp.12-22, 2007 (National Refreed University Journal)

Türkiye’de Girişimciliğin Gelişimi: Kültürel ve Makro-Kurumsal Bağlamın Birlikteliği

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, vol.17, no.53, pp.18-28, 2006 (National Refreed University Journal)

Türk İş Sisteminde “Firmanın Doğası Nedir?” Kavramsal ve Ampirik Problemlere İlişkin Bir Araştırma

YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.5, pp.77-79, 2005 (National Refreed University Journal)

Liberalleşmenin İş Örgütlerinin Çeşitlenmesi Üzerindeki Etkisi: Yeni Bir Perspektif İhtiyacı

YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.5, pp.121-144, 2005 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Moderating Effect of Board of Directors on the Relationship Between Internationalization Motives and Location Choice

11. Örgüt Kuramı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 31 January - 01 February 2020, vol.1, pp.10-20

Türkiye'deki Holdinglerin Uluslararasılaşma Süreçleri Üzerine Çoklu Vaka Çalışması

9. Örgüt Kuramı Çalıştayı, Ankara, Turkey, 8 - 09 February 2018, pp.1-8

Kurumsal Teorinin Uluslararası İşletmecilik Alanındaki Etkisi

25. yönetim ve organizasyon kongresi, Ankara, Turkey, 25 May 2017, vol.1

KURUMSAL KURAMIN ÇOKULUSLU İŞLETME ÇALIŞMALARINDA KULLANIMI: 1990-2014 DÖNEMİ

25. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, Ankara, Turkey, 22 May - 25 July 2017, pp.20-25

Dynamic Capabilities on the Organizational Culture Perspective

23. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, Muğla, Turkey, 14 - 16 May 2015, pp.155-162

Dynamic Capabilities on the Organizational Culture Perspective

23. ulusal yönetim ve organizasyon kongresi, Muğla, Turkey, 14 - 16 May 2015, vol.1, pp.155-162

The Use of Global Dynamic Capabilities in the Process of Internationalization: The Perspective of Business Groups

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Turkey, 30 May - 01 June 2013, vol.1. cilt, no.648, pp.423-426

The Use of Global Dynamic Capabilities in the Process of Internationalization The Perspective of Business Groups

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Turkey, 30 May - 01 June 2013, vol.1, pp.423-426

Türk Aile Şirketlerinde Kurumsallaşmanın Kurumsallaşması

12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Muğla, Turkey, 2 - 04 May 2013

The Country-Level Implementation of Codes of Good Governance: Evidences from Turkey,

International Conference on Business and Management organized by Social Sciences Research Society, İzmir, Turkey, 1 - 03 June 2011, pp.1-5

Kurumsal Yönetim Kodlarının Yayılımı: Adaptasyonu Sağlayan Faktörler Üzerine Bir Araştırma

17. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 May 2009, pp.337-340

How are Codes of Good Governance Institutionalized? Perspectives from Developed and Emerging Economies

18th World Business Congress, Tbilisi, Georgia, 1 - 05 July 2009, vol.18, pp.183-193 identifier

The Role of Professional Associations in the Process of Institutional Change: Evidence from Turkey

Fourth International Conference on Business, Management and Economics, İzmir, Turkey, 12 - 14 June 2008, pp.239-250

The Impact of Institutional, Political and economic Accounts on Business Groups’ Structural Choices in Turkey

International Research Conference on Corporate Governance in Emerging Markets, İstanbul, Turkey, 16 - 19 November 2007, pp.1-18

Liberalleşmenin İş Örgütlenmesinin Çeşitlenmesi Üzerindeki Etkisi: Yeni Bir perspektif İhtiyacı

13. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 12 - 15 May 2005, pp.7-12

Örgütün Gölgesinde: Türk Toplumunun Yönetsel Eğilimleri

11. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, Afyon, Turkey, 22 - 24 May 2003, pp.1023-1031

Entelektüel Sermayenin Ölçülebilirliği Üzerine Heuristic (Sezgisel) Bir Araştırma

10. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 23 May 2002, pp.40-56

Özel Sermaye Fonlarının Türkiye’de Uygulanabilirliği

21. Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Gazimagosa, Cyprus (Kktc), 3 - 04 January 2002, pp.1-10

KOBİ’lerde TKY’nin Uygulanabilirliğine İlişkin Bir Altyapı Araştırması

9. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 24 - 26 May 2001, pp.929-942

Books & Book Chapters

İş Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

in: İŞLETME, Acuner T., İlhan-Nas T., Şahin K., Okan T., Birincioğlu N., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.3-78, 2017

İşletme Bilimi ile İlgili Temel Kavramlar

in: İşletme, Acuner T., İlhan-Nas T., Şahin K., Okan T., Birincioğlu N., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.3-78, 2017

İŞLETME BİLİMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

in: İŞLETME, TANER ACUNER, TÜLAY İLHAN NAS, KADER ŞAHİN, TARHAN OKAN, NİHAN BİRİNCİOĞLU, Editor, BETA BASIN YAYIN, İstanbul, pp.3-43, 2017

İŞ ETİĞİ VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

in: İŞLETME, TANER ACUNER, TÜLAY İLHAN NAS, KADER ŞAHİN, TARHAN OKAN, NİHAN BİRİNCİOĞLU, Editor, BETA BASIN YAYIN, İstanbul, pp.47-78, 2017

İŞ ETİĞİ VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

in: İŞLETME, , Editor, BETA BASIN YAYIN, İstanbul, pp.47-73, 2016

İŞLETME BİLİMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

in: İŞLETME, , Editor, BETA BASIN YAYIN, İstanbul, pp.3-38, 2016