Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel EşanlıModel

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.5, no.2, pp.405-417, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sürdürülebilir Gelişme Bağlamında Çevresel-Sosyal Faktörler ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.52-66, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Genç İşsizliğin İntihar Oranları Üzerindeki Olası Etkisi: Panel Veri Analizi ile Bölgesel Karşılaştırma

Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, vol.3, no.2, pp.76-92, 2019 (National Refreed University Journal)

AKDENİZ’E KIYISI OLAN ÜLKELERDE KURUMSAL YAPININ TURİZME ETKİLERİNİN ANALİZİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, no.3, pp.632-644, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

AN ANALYSIS OF THE IMPACT OF INSTITUTIONAL STRUCTURE ON TOURISM IN THE MEDITERRANEAN COUNTRIES

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.5, no.3, pp.632-644, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE KURUMSAL YAPI VE TASARRUF İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.153-166, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kastamonu İlinin Arap Turizm Potansiyeli Üzerine Bir SWOT Analizi

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.14-27, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yönetim Kurulu Kalitesinin Firma Performansı Üzerindeki Etkisi: BİST-100 Firmaları Üzerine Bir Araştırma

YÖNETİM VE EKONOMİ: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.24, no.3, pp.725-740, 2017 (International Refereed University Journal)

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMASI VE DIŞ BORÇLANMANIN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİLERİ

Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, vol.6, no.16, pp.524-538, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Avrupa Birliği Ülkelerinde Kamu Ve Özel Sektör Borçlanması Ve Dış Borçlanmanın Ekonomik Büyümeye Etkileri

Hak-İş Uluslarası Emek ve Toplum Dergisi, vol.6, no.15, pp.524-538, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Causality Relationships between Economic Confidence andFundamental Macroeconomic Indicators: Empirical Evidencefrom Selected European Union Countries

International Journal of Economics and Financial Issues, vol.7, no.5, pp.417-424, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu Kesimi Büyüklüğü, Kurumsal Kalite ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, vol.5, no.3, pp.1-9, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

BRICS Ülkelerinde Kamu Sağlık Harcamaları Etkinliğinin Belirleyicileri

SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.9-29, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2nd Sarajevo International Conference of Social Sciences EU Integration and Balkan Countries

Journal of Economic and Social Thought, vol.3, no.3, pp.467-468, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nöroiktisat ve İktisat Biliminin Geleceğine İlişkin Tartışmalar

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.2, no.1, pp.1, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

18th National Economics Symposium Savings Sustainable Growth and Technological Development

Turkish Economic Review, vol.3, no.1, pp.205-206, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gelişmekte Olan Ülkelerde Konut Fiyatları İle Temel Makroekonomik Göstergeler Arasındaki İlişkiler

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.1

Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşanlı Model

11. Uluslararası İstatistik Kongresi, Muğla, Turkey, 3 - 08 October 2019, pp.1

Sürdürülebilir Gelişme Bağlamında Çevresel-Sosyal Faktörler ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler

Turkish Economic Association, International Conference on Economics, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.1-17

Elektronik Ticaretin Uluslararası Ticarete Etkileri: G7 ve MERCOSUR Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma

Türkiye Ekonomi Kurumu Altıncı Uluslararası Ekonomi Konferansı, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018

Kurumsal Yapı ve Tasarruf İlişkisi: Gelişmekte olan ve Yükselen Avrupa Ülkeleri

THIRD MEDITERRANEAN INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Budapeşte, Hungary, 19 June - 22 September 2018, pp.1

Akdeniz'e Kıyısı Olan Ülkelerde Yolsuzluğun Turizme Etkilerinin Analizi

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.1

Akdeniz’xxe Kıyısı Olan Ülkelerde Yolsuzluğun Turizme Etkilerinin Analizi

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017

“The Relationship between Confidence and Economic Activity: The case of Turkey”

II. International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences, Belgrade, Serbia And Montenegro, 10 - 14 May 2017, pp.1

“International Trade Flows and Corruption: Panel Gravity Model”

”, II. International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences, Belgrade, Serbia And Montenegro, 10 - 14 May 2017, pp.1

Yolsuzluğun Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri Geçiş Ekonomileri Örneği

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 1 - 04 December 2016

“Avrupa Birliği Ülkelerinde Kamu ve Özel Sektör Borçlanması ve Dış Borçlanmanın Ekonomik Büyümeye Etkileri”

Turkish Economic Association, International Conference on Economics, Muğla, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.1-20

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu Kesimi Büyüklüğü, Kurumsal Kalite ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Tukish Economic Association, International Conference on Economics, Muğla, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.208

Türkiye'de Genç İşsizliğin İntihar Oranları Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016, pp.585-604

BRICS Ülkelerinde Kamu Sağlık Harcamaları Etkinliğinin Belirleyicileri

Second Sarajevo International Conference of Social Sciences, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, pp.1-11

Yönetim Kurulu Kalitesinin Firma Performansı Üzerindeki Etkisi: BİST 100 Firmaları Üzerine Bir Araştırma

II. Sarajevo International Conference of Social Sciences, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, vol.2, pp.65-82

Other Publications