Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Ontological space policy and the temple Ontolojik mekân siyasasi ve mabet

Turk Kulturu ve Haci Bektas Veli - Arastirma Dergisi, vol.67, pp.51-69, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Articles Published in Other Journals

A Possible Victim of the Influenza Outbreak Max Weber's Theodicy Theory and Its Current Value in The Context of the Covid-19 Outbreak

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, no.54, pp.17-43, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

EXPERIENCE ARCHITECTURE IN DISASTER TIMES, MEANING-CRISIS, AND EXPLANATION OF SUFFERING WITH RELIGIOUS REFERENCES

HITIT UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF DIVINITY FACULTY OF HITIT UNIVERSITY, vol.19, no.2, pp.951-982, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Uluslararası Ekonomi ve Kültürlerarası Etkileşim Diyalektiğinde Arap Turist Anlatısını Çerçeveleyen Söylemler: Trabzon Örneği

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.4, pp.1310-1333, 2019 (National Refreed University Journal)

Yaşam Tarzı, Kuşaklararası Gıda Tüketim Kalıpları Farklılaşması ve Gastromilliyetçilik: Trabzon Örneği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.62, pp.839-867, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Saf Hakikat Arayışı Olarak Temhis

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.7-42, 2017 (National Refreed University Journal)

Türkiye'de Dinî Rekabet ve Spritüel Özün Seküler Form Üzerinden Mücadelesi: Sahaja Yoga Örneği

KTÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.105-158, 2014 (National Refreed University Journal)

Siyasal İslam ve Söylem Egemenliği

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, no.6, pp.993-1018, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Simgesel Mekân Tüketimi ve Yeni Kamusal Alanlarda Toplumsallık: Fatih At Pazarı Örneği

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, no.4, pp.1003-1028, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yiğit ve Silahlı Adam Diyalektiğinde Kılıç İmgesi

TURKISH STUDIES, vol.8, no.6, pp.619-639, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kimlik Mülteciliği: Bir Kesinlik Arayışı Zemini Olarak YDH’ler

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.26, pp.482-495, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dinî Grupların Hafıza Zinciri Olarak Vaazın Araçsallığı: Kotku ve Gülen Örneği

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.53, no.2, pp.121-145, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Postmodernite, Misyonerlik ve Teolojik Etkileşim

DİNİ ARAŞTIRMALAR, vol.15, no.41, pp.5-35, 2012 (Other Refereed National Journals)

Dinler Arası Diyalogda Yerli Söylem İnşası

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.81-112, 2010 (National Refreed University Journal)

Kadim Öfke, Postmodern Korku: Misyofobi

BİDDER Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.3, pp.27-44, 2010 (Other Refereed National Journals)

Bir Öteki Yaratmak

Toplum Bilimleri Dergisi, vol.4, no.7, pp.195-210, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Radikal Dini Örgütlenme ve Söylem İnşası: Daiş Örneği

Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, 10 - 12 May 2018

Basiretçi Ali Efendi’nin Payitaht Okumalarında Ortaya Konan Buhran Analizi ve Çözüm Önerilerinin Fert-Toplum İlişkisi ve Modernleşme Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Uluslararası Osmanlı ve Osmanlı Öncesi Araştırmaları Komitesi CIEPO-22, Trabzon, Turkey, 4 - 08 September 2016, pp.489-518

Ağ Toplumunda Dini Rekabet

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences (XI. Avrupa Sosyal ve Davranış Bilimleri Konferansı), 1 - 04 September 2016

Saf Hakikat Arayışı Olarak Temhis

Uluslar arası İbn Haldun Sempozyumu -3, Siyaset ve İktisat Arasında Medeniyet: Uygulamalı İbn Haldunculuğa Doğru, İstanbul, Turkey, 28 - 29 September 2013

Books & Book Chapters

Max Weber’in Kuramında Demokrasi ve Olağanüstü Dönemlerin Dinamizm İradesi Olarak Karizmatik Lider

in: Zamanın İzleri: İmparatorluklar Çökerken Gökkubbeyi Omuzlamak ve Ulus İnşası, Öztürk T.,Sevinç B.,Uzun M., Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.223-258, 2020

Terör Endüstrisi, Din ve Şiddet

Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2019

Küreselleşme ve Kültürsüzleşme İkileminde Radikalleşen Bireylerde Biyografi Kırılması ve Radikal Din Yorumu

in: Düşünce Bilimleri: Klasik Sorunlar - Güncel Tartışmalar, Doru, M. Nesim ve Bozkurt, Ömer, Editor, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, pp.309-331, 2018

Dijital Aktivizm ve Sosyal Hareket Ekseninde Anti-Kapitalist Müslümanlar Grubu

in: Zamanın İzleri: İlkeler, İdeolojiler ve İsyanlar, Öztürk T., Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.215-255, 2017

Religious Rivalry in the Network Society

in: Communication & Media Researches, Arslan, H., Icbay, M. A., & Ruggiero, C., Editor, E-Bwn, Bialystok, pp.373-384, 2017 Creative Commons License

20. Yüzyılın Sosyo-Politik Mimarı: Birinci Cihan Harbi

in: Zamanın İzleri: 100. Yılında 1. Dünya Savaşı, Coşar A.M., Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.253-306, 2015

Trabzonluluk Kimliği: Bir Şehrin Ruhu

Serander Yayınları, Trabzon, 2014