Publications & Works

Articles Published in Other Journals

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 2030 GÜNDEMİ BAĞLAMINDA ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ÖNLENMESİNDE SOSYAL KORUMA TABANLARI

International Journal of Management Economics and Business, vol.15, 2019 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’xxde İş Kazaları: Avrupa Birliği Ülkeleri Bağlamında Bir Değerlendirme

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.16, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE NEO-LİBERAL EKONOMİ POLİTİKALARININ İŞGÜCÜ PİYASASINA YANSIMALARINA BAKIŞ

ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, vol.20, pp.147-175, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de İş Kazaları: Avrupa Birliği Ülkeleri Bağlamında Bir Değerlendirme

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

İŞGÜCÜ PİYASASINDA YAŞLILAR VE AKTİF YAŞLANMA: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, no.24, pp.199-223, 2017 (National Refreed University Journal)

SürdürülebilirbKalkınma 2030 Gündemi Bağlamında Çalışma Hayatında Cinsiyete Dayalı Ayırımcılık

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler, no.13, pp.7-36, 2017 (Other Refereed National Journals)

İslami Perspektiften Endüstri İlişkilerine Bir Bakış

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.30, no.5, pp.1031-1046, 2016 (National Refreed University Journal)

İSLAMİ PERSPEKTİFTEN ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNE BİR BAKIŞ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.30, no.5, pp.1031-1046, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye'de İç Göç Sorununa Yeni Bir Yaklaşım: Stratejik İç Göç Yönetimi

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, no.76, pp.45-64, 2014 (National Refreed University Journal)

Türkiye'de İç Göç Sorununa Yeni Bir Yaklaşım: Stratejik İç Göç Yönetim

YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, no.76, pp.45-64, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kamuda 360 Derece Performans Değerlendirme: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.1-24, 2011 (National Refreed University Journal)

Yöneticilerin Yeniden Yapılanma Sürecinde İnovasyona Bakış Açısı: kardemir örneği

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.28, pp.49-64, 2010 (Other Refereed National Journals)

Sayısallaştırılmış SWOT Analiziyle Bartın İli’nin Ekonomik Yapısını Değerlendirme

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, vol.24, pp.199-212, 2009 (National Refreed University Journal)

"Sayısallaştırılmış SWOT Analiziyle Bartın İli’nin Ekonomik Yapısını Değerlendirm

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, vol.24, no.1, pp.199-212, 2009 (Other Refereed National Journals)

Değişim Çağının Vazgeçilmez Aktörleri: Dönüşümcü Liderler

Kamu-İş, vol.10, pp.153-171, 2008 (Other Refereed National Journals)

Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Otel İşletmelerinin Hizmet Kalitesini Değerlendirme: Bartın Örneği

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.3, pp.1-20, 2007 (National Refreed University Journal)

Müşterilerin İpotekli Konut Kredisi Taleplerini Nicel Değerlendirme Modeli Önerisi

BDKK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, vol.1, pp.31-47, 2007 (Other Refereed National Journals)

Yöneticilerin Örgüt Kültürü Algılamalarına İlişkin Bir Analiz: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Örneği

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.3, pp.1-20, 2007 (National Refreed University Journal)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Kriz Yönetimi: Çaycuma Örneği

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.1, pp.1-19, 2005 (National Refreed University Journal)

Dünyada ve Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdamın Nedenleri, Boyutları ve Çözüm Önerileri

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.3, pp.45-62, 2002 (National Refreed University Journal)

Sanal Örgütlenmeler: Enformasyon Teknolojilerinin İşletmelerin Örgüt Yapısına Ve Rekabet Gücüne Yansıması

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, pp.111-124, 2001 (National Refreed University Journal)

Çağdaş Bir Yönetim Yaklaşımı: Personel Güçlendirme

Öneri,ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.4, pp.113-126, 2001 (National Refreed University Journal)

Küresel Firmalarda Üretim Stratejilerinin Çalışma Hayatına Yansımaları

Akademik Yorum, vol.2, pp.34-44, 2000 (National Refreed University Journal)

Küreselleşen Ekonomide Çalışma Standartları

VERİMLİLİK DERGİSİ, vol.2, pp.77-108, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Küresel İstihdam Krizi ve Türkiye

İşveren Dergisi, vol.XXXVIII, pp.22-24, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Küreselleşen Ekonomide İstihdam

Metin Kutal’a Armağan, vol.-, pp.487-524, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Bilgi Toplumu ve İstihdamın Değişen Yapısı

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.259-268, 1996 (National Refreed University Journal)

Bölümlendirilmiş İşgücü Piyasası Teorisi ve Türkiye Örneği

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, vol.10, pp.33-56, 1995 (National Refreed University Journal)

Gelişen Dünyada Sosyal Güvenlik ve Koruma

Argumentum, Aylık Hukuk Dergisi, no.47, pp.158-166, 1995 (National Non-Refereed Journal)

Atipik İstihdam ve Çalışma Hayatında Yeni Gelişmeler

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.1-4, pp.123-136, 1994 (National Non-Refereed Journal)

Tam-Gün Ücretli İstihdamdan Atipik İstihdama: Endüstri İlişkilerinin Gelişiminde Önemli Bir Değişiklik mi?

İş Hukuku Dergisi, vol.3, no.3, pp.359-377, 1993 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 2030 GÜNDEMİ BAĞLAMINDA ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ÖNLENMESİNDE SOSYAL KORUMA TABANLARI

19. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ, Zonguldak, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.23-28

İşsizlik Sigortası Fonlarının Değerlendirilmesi: Türkiye Uygulaması

19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Zonguldak, Turkey, 4 - 06 October 2018

AB’xxne Uyum Sürecinde Türkiye’xxde Meydana Gelen İş Kazalarının AB Ülkeleri Bağlamında Değerlendirilmesi

18. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE NEOLİBERAL EKONOMİ POLİTİKALARININİŞGÜCÜ PİYASASINA YANSIMALARI

18. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 19 October - 22 December 2017, pp.112-116

İslami Perspektiften Endüstri İlişkilerine Bir Bakış

17. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 04 June 2016, vol.30, pp.1031-1046

Asgari Ücretin İstihdam Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin Ekonometrik Bir Analiz

Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, Denizli, Turkey, 26 - 29 May 2011

Zonguldak Limanı İçin Acil Eylem Yapılandırılmasında Kritik Faktörlerin Önceliklendirilmesi

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2008, vol.2, pp.205-213

Zonguldak İli'nde Tersine Göç Hareketi İçin Stratejik Eylem Planı Yapılandırılması

16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 18 May 2008, vol.1, pp.419-425

Şubat Krizinin KOBİ’ler Üzerindeki Etkileri Ve Çözüm Önerileri

21. Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Sempozyumu,, Magosa, Cyprus (Kktc), 3 - 04 January 2002, pp.1-25

The Globalization and Global Ethics: The Case of Developed Countries

First International Joint Symposium On Business Administration, 1 - 03 June 2000

The Globalization and Global Ethics: The Case of Developed Countries", Challenges For Business Administrators In The New Millenium

First International Joint Symposium On Business Administration, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 June 2000, vol.1, pp.384-393

Books & Book Chapters

Küreselleşme ve Sosyal Politikaya Yansımaları

in: Küreselleşme Sürecinde Türkiye’xxde Sosyal Politikalar, Güven Murat, Mustafa Şen, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.1-58, 2019

Çalışma Hayatında Gençler

in: Çalışma Yaşamında Özel Gruplar, Dursun, S ve Aytaç, Serpil, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.63-158, 2017

Yönetime Katılma

in: Yönetim ve Organizasyon, Güney, S., Editor, Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara, pp.327-356, 2001

Küreselleşme ve İşgücü Piyasaları

in: Küreselleşmenin İnsani Yüzü, Bozkurt,V., Editor, Alfa Basım-Yayım, Bursa, pp.253-274, 2000