Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Bayburt Taşı (Tüfit)

Mavi Gezegen, vol.26, pp.91-95, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Trabzon Grisi Feldspatoidli Gabro porfir

Mavi Gezegen, vol.26, no.1, pp.96-101, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Doğu Pontidlerde Bulunan Alkalen Kayaçlardaki Foid Minerallerinin Kökeni

8. Jeokimya Sempozyumu, Antalya, Turkey, 2 - 06 May 2018, vol.1, pp.110-111

Geochemistry And Sr-Nd-Pb-O Isotopic Compositions Of The Magmatic Rocks From Caykara (Trabzon) Intrusive Complex

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Budapeste, Hungary, 3 May - 07 June 2017, pp.608

Geochemical and isotopic features of intrusive complex Çaykara (Trabzon, NE Turkey)

European Geological Union, Vienna, Austria, 23 - 28 April 2017, vol.19, no.13067, pp.13067

Doğu Pontid Granitoyidik Kayaçlarında Bulunan K Feldpatların Mineral Kimyası

VII. Geochemistry Symposium with International Participant, Antalya, Turkey, 16 - 18 May 2016

Heavy Metal Concentration of The Recent Beach Stream And MarineSediments of The Coastal Line of Akçaabat Trabzon Villages

VII. Geochemistry Symposium with International Participant, Antalya, Turkey, 16 - 18 May 2016

Jeokimyada Kullanılan Modern Analitik Yöntemler

VII. Geochemistry Symposium with International Participant, Antalya, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.117-118

Sakarya Zonu Doğusu’ndaki (KD Türkiye) Mafik Dayklarin Petrojenezi

7th Geochemistry Sympossium, Antalya, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.252-253

Petrogenesis of mafic dykes in the Eastern Sakarya Zone, NE Turkey

7th Geochemistry Sympossium, Antalya, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.252-253

Petrogenesis of mafic dykes in the Eastern Sakarya Zone, NE Turkey

VII. Geochemistry Symposium with international participant, Antalya, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.252-253

Çaykara (Trabzon) İntrüzif kompleksine ait ilk bulgular

Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 April 2016, pp.284-285

Grain Size Distribution and Heavy Metal Accumulation of the South Estern Black Sea Coastal Sediments

The First Biannual Scientific Conference "Black Sea Ecosystem 2005 and Beyond, İstanbul, Turkey, 8 - 10 May 2006, pp.274-279

Doğu Pontid Jura Volkanizmasının Jeokimyasal Özellikleri

I. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, Bursa, Turkey, 15 - 20 October 2004, pp.21

Deniz-hızlı kentleşme etkileşimine Karadeniz’den bir örnek: Fener (Yoros) burunu-Trabzon kıyı hattı

I. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, Bildiri Özleri Kitabı, İstanbul, Turkey, 13 - 15 September 2004, pp.79-80

Deniz-hızlı kentleşme etkileşimine Karadeniz’den bir örnek: Fener (Yoros) burnu-Trabzon kıyı hattı

Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, İstanbul, Turkey, 13 - 15 September 2004, pp.79-80

Doğu Pontid Alkalen Volkanitlerinin (KD-Türkiye) En Genç K-Ar Yaşları ve Yeni Petrografik Verileri

Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi ve Maden Potansiyeli Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 15 - 20 September 2003, pp.101-102

Evaluation of feldspar and quartz potentials of granitic rocks in the eastern Karadeniz Region of Turkey.

International symposium on Industrial Minerals And Building Stones., İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2003, pp.699-7006

Two potential methods: chemical weathering index and elastic wave velocities defining potential rock durability.

International symposium on Industrial Minerals And Building Stones, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2003, pp.139-146

Sarıosman Plutonu’nun (Gümüşhane) petrografisi ve jeokimyasal özellikleri

54. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 7 - 11 March 2001, pp.54

The provenance of Upper Cretaceous sandstones in NE-Turkey, An approach petrographic and geochemistry. v. 11, Abstracts p. 118, August28-Sept. 1, Viyana.

MinWien’99, Berichte der DMG, European Journal of Mineralogy,, Viyana, Austria, 28 August - 01 September 1999, vol.11, pp.118

Torul (Gümüşhane) granitoyidinin petrografik ve kimyasal karakterleri

Fırat Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 12 - 16 October 1998, pp.235-245

Paleozoyik Yaşlı Gümüşhane Granitoyidi İçerisindeki Kalk-alkalen Lamprofirlerin Jeolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri

Çukurova Üniversitesinde Jeoloji Müh. Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, Adana, Turkey, 15 - 20 September 1997, pp.193-194

Geochemical characteristics and petrogenesis of Eastern Pontide Eocene (?) alkaline volcanic rocks, NE Turkey

Proceedings TÜBİTAK-BAYG/NATO-D PROGRAM on Alkaline Magmatism, Sivas, Turkey, 20 - 22 May 1997, pp.76-84

Trabzon-Akçaabat Arası Güncel Deniz Çökellerinin Jeokimyasal Özellikleri

61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 24 March 0208 - 28 March 2008, pp.147

Books & Book Chapters

Jeokronolojik ve Jeokimyasal Yeni Veriler Işığında KD Türkiye Geç Kretase Volkanizmasının Kökeni, Gelişim Süreci ve Oluşum Ortamının Değerlendirmesi

in: Jeoloji Mühendisliği Bölümünün 50. Kuruluş Yılı-Etkinlikler, Konferanslar ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, Korkmaz S., Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, pp.105-118, 2016

DOĞU PONTİD JURA VOLKANİZMASI

in: JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN 50. KURULUŞ YILI ETKİNLİKLER, KONFERANSLAR VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ, S. KORKMAZ, Editor, Ktü Matbaası, Trabzon, pp.93-105, 2016

Volkanostratigrafik, Jeokronolojik ve Jeokimyasal Yeni Veriler Işığında KD Türkiye Geç KretaseVolkanizmasının Kökeni, Gelişim Süreci ve Oluşum Ortamının Değerlendirmesi

in: Jeoloji Mühendisliği Bölümünün 50 Kuruluş Yılı Etkinlikler Konferanslar ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, Sadettin Korkmaz, Editor, KTÜ Basımevi, Trabzon, pp.105-118, 2016

Ayrımlanma Katsayıları

in: MAGMATİK PETROJENEZ TÜBİTAK LİSANS ÜSTÜ YAZ OKULU, BOZTUĞ D., Editor, Tübitak, Ankara, pp.61-81, 2000

Alkali volkanik kayaçlar

in: MAGMATİK PETROJENEZ TÜBİTAK LİSANS ÜSTÜ YAZ OKULU, BOZTUĞ D., Editor, Tübitak, Ankara, pp.316-331, 2000

Doğu Pontid Alkalen Provensine (KD, Türkiye) ait Eosen sonrası kayaçlar içerisinde bulunan ultramafik nodüllerin petrolojisi mineralojisi ve kimyası

in: Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, Bildiriler Kitabı, -, Editor, Mta, Ankara, pp.24-32, 1999

Weathering of granitik rocks at the sub-tropical climate: An example Harşit Granitoid, NE Turkey

in: Geochemistry and Earth’s Surface, Armannsson H., Editor, Balcema, Amsderdam, pp.373-375, 1999