Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Patient (customer) expectations in hospitals

HEALTH POLICY, vol.82, no.1, pp.62-70, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Determining the Financial Behavior and Financial Attitude of Health Management Students: The Case of KTU

Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.145-152, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ: TRABZON İLİ

International Journal of Economic and Administrative Studies, no.22, pp.267-284, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgütsel Sessizliğin Nedenleri: Kamu Hastaneleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.18, no.31, pp.14-22, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Sağlık Personelinin Örgütsel Sessizlik Nedenlerinin Belirlenmesi:Özel Hastane Örneği

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.2, pp.629-696, 2015 (National Refreed University Journal)

Evaluation of Occupational Professionalism of Final Year Nursing Students of a University

procedia-social and behavioral sciences, pp.445-450, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Günümüzün Etkin Liderlik Anlayışı:Değişimci Liderlik

Yönetim ve Ekonomi, no.6, pp.1-12, 2000 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İş Birliği ve Örgütsel Bağlılığın Hemşirelerin İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, SAKARYA, TÜRKIYE, (Link), Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.125

SELF-ESTEEM AND ASSERTIVENESS LEVELS OF NURSING STUDENTS STUDYING AT A UNIVERSITY

8th International Conference on Intercultural Education and 1st international Conference on Transcultural Health: The value of Education and Health for a Transcultural and Global World, Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018, pp.1-5

Eczane Hizmetleri Hakkında Eczacıların Değerlendirmeleri: Trabzon İli Örneği

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.443-444

Sağlık Yönetiminde Sosyal Ağ Analizi YaklaşımI

Tıp Bilişiminde Yenilikler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 March 2017

Sağlık Yönetiminde Sosyal Ağ Analizi Yaklaşımı

Tıp Bilişiminde Yenilikler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 March 2017

Evaluation of Occupational Professionalism of Final Year Nursing Students of a University

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA 2014, Prague, Czech Republic, 29 - 31 October 2014, vol.186, pp.445-450 identifier

Hekimlerin Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemini Değerlendirmesi

7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Konya, Turkey, 27 - 29 September 2013, pp.447-458

Diş Hekimlerinin Mesleki Sorumluluk Sigortasıyla İlgili Perspektiflerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Isparta, Turkey, 13 - 15 September 2012, pp.605-611

Teorik Bir çerçeve: Hasta ve Çalışan Güvenliği

5. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2011, pp.773-774

Organizational Commitment: A Study on Medical Secreteraies

Sixth International Conference On Health Care Systems, Gaziantep, Turkey, 20 - 22 September 2010, pp.181-185

Sağlıkta Dönüşüm Projesinin Hastane İşletmelerini Etkileyen Uygulamalarının Hastane Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi

Sağlık İdarecileri Derneği Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2008, pp.211-221

Dış Kaynak Kullanımı İş Modelinin Hastanelerde Kullanımına ve Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Trabzon, Turkey, 22 - 26 October 2008, pp.466-477

Tıbbi Sekreterlerin İş Hayatındaki Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma

7.Ulusal Büro Yönetimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 22 - 24 October 2008, pp.37-50

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarında Sorunlar ve Fırsatlar

1.Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 12 May 2006, pp.4-7

Hastane İşletmelerinde Müşteri(Hasta) Beklentileri Araştırması

Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ankara, Turkey, 28 September - 30 May 2005, pp.186-194