Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Güncel Vergisel Bazı Düzenlemelere İlişkin Bir Değerlendirme

YAKLAŞIM DERGİSİ, ss.22-27, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000 Yılı Sonrası Türkiye'de Vergi Performansının Değerlendirilmesi

SOSYOEKONOMI, cilt.25, ss.221-239, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000 Yılı Sonrası Türkiye'de Vergi Performansının Değerlendirilmesi

SOSYOEKONOMI, cilt.25, ss.221-239, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Refah Devletinin Tarihi Süreci Ve Günümüz Bazı Refah Devletlerinin Değerlendirilmesi

ULUSLARARASI EKONOMİ VE YENİLİK DERGİSİ, cilt.2, ss.135-156, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemine Yönelik Vergisel Teşvikler”

AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.89-110, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Sosyal Güvenlikte Demografik Dönüşüm ve Türkiye’ye Yansımaları"

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.64-89, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Asgari Ücret Zammı ve Muhtemel Etkileri”

Vergi Raporu Dergisi, ss.208-219, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Analysis of Health Expenditures In Turkey and Social Welfare States

Turkish Yearbook of Human Rights, cilt.37-38, ss.57-86, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye ve Sosyal Refah Devletlerindeki Sağlık Harcamalarının Analizi

TODAİE İnsan Hakları Yıllığı Dergisi, cilt.32, ss.77-105, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rant Vergisi Üzerine-II

Yaklaşım, cilt.22, ss.260-264, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rant Vergisi Üzerine-I

Yaklaşım, cilt.22, ss.231-238, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Refah Devleti Kavramı ve Türkiye’de Refah Devleti Uygulamaları

FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ, ss.5-18, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Denetiminin Yeni Yapısı ve Denetimin Kayıtdışılığı Önleme Fonksiyonu

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.345-361, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararı Sonrası Yeni Tarifenin Ücret Gelirlerine Etkisi

Vergi Dünyası, cilt.30, ss.148-153, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergileme İlkeleri Açısından 6009 Sayılı Yasa’daki Bazı Düzenlemelerin Analizi

E-Yaklaşım, ss.527-537, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Kamuya Ait Yükseköğretim Kurumlarının Performansını Ölçmeye Yönelik Bir Analizi

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.87-100, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ücretler Üzerindeki Vergi Yükünü Arttıran Bazı Nedenler

Kamu’da Sosyal Politika Dergisi, ss.37-41, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Asgari Geçim İndirimi Uygulamasında Hukuki Bir İhlal

E- Yaklaşım Dergisi, ss.707-715, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bütçe Hakkının Tarihi Gelişimi (İngiltere ve Türkiye)

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, ss.144-155, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelir Dağılımı ve Vergi Gelirleri İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ, ss.69-77, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Adaleti ve Asgari Ücretin Vergilendirilmesi

VERGİ DÜNYASI DERGİSİ, ss.114-123, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Gelir Vergisi Tarifelerinin Değerlendirilmesi

Çimento İşveren Dergisi, cilt.18, ss.24-31, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Gelir Vergisi Sisteminde Yer Alan Bazı Muafiyet, İstisna ve İndirimlerin Değerlendirilmesi

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, ss.115-129, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Proposal for The Simplification of Tax Legislation: The Office of Tax Simplification

CUDES 2017 6. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2017, ss.194

Refah (Devleti)Kavramı Sorunsalı Üzerine Bir Değerlendirme

II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.70-71

“Giresun İlinde Sağlık Ve Sağlık Harcamalarının Sosyal Refah Yönünden Değerlendirilmesi”

7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Konya, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2013, ss.22-32

Asgari Ücret Üzerindeki Toplam Vergi Yükü ve Anlamı

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2011, cilt.3, no.2, ss.57-68

Yoksulluk ve Asgari Ücret Karşılaştırması Üzerine Bir Değerlendirme

9th International Conference On Knowledge, Economy & Management Proceedings, Saraybosna, Bosna-Hersek, 23 - 25 Haziran 2011, ss.821-835

Kayıtdışı Ekonominin Önlenmesinde Vergi Denetiminin Rolü

III. Ulusal Ereğli Kemal Akman Meslek Yüsek Okulu Tebliğ Günleri Sempozyumu, Konya, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2011, cilt.2, no.1, ss.115-129

Rasyonel Vergileme Sistemleri ve Uluslar Arası Vergi Sorunları

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarejevo, Bosna-Hersek, 19 Mayıs 0207 - 22 Mayıs 2017, ss.279

Kitap & Kitap Bölümleri

Refah Devleti Sıralamasında Kullanılan Kriterlere Farklı Bir Açıdan Bakış

Sosyo Ekonomik Stratejiler I, Çatıkkaş Ö, Kahriman H, Yatbaz H, Editör, Ijopec Publicatin, Londra, ss.314-330, 2017

Verginin Tarihi Gelişimi ve Geçmişte Uygulanan Bazı İlginç Vergi Konuları

Sümerlerden Türkiye Cumhuriyetine Maliye Tarihi, Doç. Dr. Ali Rıza Gökbunar, Yrd. Doç. Dr. Alparslan Uğur, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.17-41, 2016

“Bütçe Hakkının Tarihi Gelişimi (İngiltere-Fransa-ABD ve Türkiye)”

Sümerlerden Türkiye Cumhuriyeti’ne Maliye Tarihi, Gökbunar A.R., Uğur A., Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.129-147, 2016