Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İşletme İçinde Oluşturulan Maddi Olmayan Duran Varlıkların Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına Göre Raporlanması

Business and Economics Research Journal, vol.12, no.1, pp.1-13, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effect of operating expenses on growth and performance: An empirical analysis of the petroleum and chemistry industry in Turkey

Asian Economic and Financial Review, vol.10, pp.1299-1308, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

The effect of firm growth on brand value: Evidence from brand finance Turkey-100

Asian Economic and Financial Review, vol.9, no.9, pp.1067-1076, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Marka Değerindeki Değişimin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.4, pp.210-228, 2018 (Other Refereed National Journals)

Faaliyet Gider Türlerinin Marka Değeri Üzerine Etkisi: Brand Finance Turkey-100’de Yer Alan Şirketlere Yönelik Bir Araştırma

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.19, no.4, pp.884-914, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İhracattan Doğan KDV İade Sürecinin Başarısını Etkileyen Faktörler: Yeminli Mali Müşavirler Üzerine Bir Araştırma

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, vol.10, no.2, pp.235-260, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Telekomünikasyon Şirketlerinde Hasılat İşlemlerinin TMS/TFRS Kapsamında İncelenmesi

MALİ ÇÖZÜM, no.133, pp.39-55, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Denetimde Beklenti Farklılığı ve Denetim Eğitiminin Beklenti Farklılığı Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, vol.19, no.1, pp.21-36, 2014 (National Refreed University Journal)

The Impact of Emotional Intelligence on the Achievement of Accounting Subject

International Journal of Business and Social Science, no.4, pp.64-71, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aktör-Ağ Kuramı Kapsamında Strateji ve Muhasebe

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.49-59, 2012 (National Refreed University Journal)

Factors Affecting the Success of Auditors in Turkey

AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, vol.6, no.20, pp.6203-6208, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Faktoring Şirketi ve Satıcı İşletme Açısından Faktoring İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.XIII, no.2, pp.71-101, 2011 (National Refreed University Journal)

Student Evaluations of Teaching Factors in Accounting Education: An Empirical Study at a Turkish University

European Journal of Social Sciences, vol.23, no.3, pp.410-417, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kamu İç Denetim Elemanlarının İş Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.XII, pp.29-54, 2010 (National Refreed University Journal)

Kamu Kurumlarında İç Denetim Faaliyetlerinin Yerine Getirilmesine ve Önemine İlişkin Kamu İç Denetçilerine Yönelik Bir Durum Değerlendirme Çalışması

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-17, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şirket Yöneticilerinin İç Denetçilerin Kişisel Niteliklerine Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi – Karadeniz Bölgesi Örneği

T.C. Sakarya Üniversitesi Ali Fuat Cebesoy Meslek Okulu, pp.100-115, 2010 (National Refreed University Journal)

Yönetim Muhasebesindeki Değişimi Anlamak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi E.A. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.17, pp.1-10, 2009 (National Refreed University Journal)

Kamu Kurumlarında Denetim Komitelerinin Kompozisyonu ve Çalışma Biçimi Üzerine Bir Araştırma

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, vol.11, no.1, pp.331-353, 2009 (National Refreed University Journal)

Hile Denetçiliği Mesleği ve Sertifikalı Hile Denetçiliği Mesleki Standartları ve Ahlâk Kuralları

Muhasebe ve Denetime Bakış, vol.9, no.28, pp.93-108, 2009 (Other Refereed National Journals)

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Muhasebe

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.23, no.2, pp.53-62, 2009 (National Refreed University Journal)

Türkiye'deki Kamu Kurumlarında Kurulabilecek Denetim Komitelerinin Kamu İç Denetim Elemanlarının Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, vol.11, no.1, pp.123-148, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

İç Denetim Hizmetlerinin Dışarıdan Satın Alınması Kararını Etkileyen Faktörler Ve Bazı Nitelikler Açısından Farklılıkların Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.13, no.3, pp.67-88, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bayilik İşlemlerinin Finansal Raporlama Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesiİçecek Sektörü Örneği

Karadeniz Zirvesi - 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Rize, Turkey, 23 - 25 August 2019, pp.455-468

E-Uygulamaların Muhasebe Sürecinde Sağladığı Faydalar: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Üzerine Bir Araştırma

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 08 December 2018, pp.2399-2413

The Consequences of Modernity and Accounting

2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting Conference, İstanbul, Turkey, 15 - 18 September 2010, vol.1, pp.849-853

Türkiye'deki Kamu Kurumlarında Kurulabilecek Denetim Komitelerinin Kamu İç Denetim Elemanlarının Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

MÖDAV 5. Uluslararası Muhasebe Konferansı, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2008, vol.11, no.1, pp.123-148

Muhasebe Bakış Açısıyla Çevresel Denetim

The Third Business and Economy International Workshop, Giresun, Turkey, 26 - 27 June 2008, pp.201-210

İç Denetime Tarihsel Bir Bakış ve Günümüzdeki Gelişmeler

The Second Business and Economy International Workshop & The First Days of Accounting History, Giresun, Turkey, 28 - 29 June 2007, pp.245

Books & Book Chapters

Covid-19 Pandemi Sürecinde KDV İadesi: Yaşanan Sorunlar ve Çıkarılması Gereken Dersler

in: İktisadi ve Yönetimsel Araştırmalar , Fatma Feyza Gündüz, Editor, Lambert Academic Publishing, Beau Bassin-Rose Hill, pp.19-29, 2020

İletişim Sektöründe Maddi Duran Varlıkların TMS/TFRS Kapsamında Raporlanması

in: İktisadi ve Yönetimsel Araştırmalar, Fatma feyza Gündüz, Editor, Lambert Academic Publishing, Beau Bassin-Rose Hill, pp.1-18, 2020

Denetim Standartları

in: DENETİM, Dursun A., Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, 2015

Denetim Süreci

in: DENETİM, Dursun A., Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, 2015