Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Geç Kretase Yaşlı Bozat (Giresun, KD Türkiye) Plütonu’nun Petrografik, Jeokimyasal ve Petrolojik Özellikleri

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.454-472, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkizce (Ordu) yöresindeki Tersiyer yaşlı kalk-alkalen volkanitlerinin mineral kimyası ve petrokimyası,KD Türkiye

YERBİLİMLERİ/HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YERBİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, cilt.26, ss.25-47, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Güre (Giresun, KD Türkiye) granitoyidinin petrografik, jeokimyasal ve petrolojik özellikleri

YERBİLİMLERİ/HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YERBİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, cilt.30, ss.1-21, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İkizce (Ünye-Ordu) yöresi Tersiyer volkanitlerinin gelişiminde etkili olan magmatik olayların jeokimyasal modellenmesi, KD-Türkiye

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.7, ss.161-177, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Highly Siderophile Element Geochemistry of Basic Volcanics from the Samsun Area, NE Turkey: Preliminary Results

4. International Conference on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019

Sr-Nd-Pb-Hf Isotope Geochemistry and Crystallization Conditions of Monzogabbroic Pluton in the Giresun Area (NE Turkey)

4. International Conference on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019

Water-Rock Interaction in the Sarmaşık (Fatsa-Ordu) ThermalSpringwater, NE Turkey

2 INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.3346-3359

Petrographical and petrochemical characteristics of Kütahya (Western Anatolia, Turkey)area Miocene volcanics

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 7 - 11 Eylül 2015, ss.252

Mineral chemistry and thermobarometric implications on Tertiary alkaline volcanics in the northern part of Eastern Pontides, NE Turkey

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA) Abstract Book, İzmir, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2012, ss.200-0

Evidences of mixing/mingling between mafic and felsic calc alkaline magmas: An example from gabbroic rocks around the Bafra (Samsun) area, NE Turkey

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA) Abstract Book, İzmir, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2012, ss.199-0

Trabzon-Giresun Arasındaki Tersiyer alkalen volkanitlerinin petrokimyası ve Sr-Nd izotop jeokimyası, KD Türkiye

V. Jeokimya Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) Bildiri Özleri Kitabı, Denizli, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2012, ss.132-133

Tekkeköy (Samsun) yöresi Tersiyer volkanitlerinin mineral kimyası ve petrokimyasal özellikleri

V. Jeokimya Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) Bildiri Özleri Kitabı, Denizli, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2012, ss.68-69

Whole-rock chemostratigraphy of diverse magma series in the Tertiary alkaline volcanics of Trabzon-Giresun area, NE Turkey

Goldschmidt Conference Abstracts, Mineralogical Magazine, Prague, Çek Cumhuriyeti, 14 - 19 Ağustos 2011, cilt.75, no.3, ss.2237-0

Volcanic facieses and mineral chemistry of Tertiary alkaline volcanic rocks in the eastern Pontides, NE Turkey

European Geosciences Union (EGU) General Assembly, Vienna, Avusturya, 3 - 08 Nisan 2011, cilt.13, ss.360-0

Doğu Pontid Kuzey Zonu (KD Türkiye) Tersiyer Yaşlı Alkalin Volkanitlerin Petrokimyasal Özellikleri

IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, Elazığ, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2010, ss.31-32

Ulubey (Ordu) yöresi Tersiyer volkanitlerinin jeokimyasal özellikleri

II. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, Eskişehir, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2006, ss.26-27

Ulubey (Ordu) yöresi felsik domların petrografik ve jeokimyasal özellikleri

58. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, Ankara, Türkiye, 11 - 17 Nisan 2005, ss.241-242

Doğu Karadeniz’de (Trabzon-Akçaabat) deniz kıyısından 12-16 km açıkta bulunan su altı yükseltilerinin jeolojik özellikleri

Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2004, ss.74-75

Deniz-hızlı kentleşme etkileşimine Karadeniz’den bir örnek: Fener (Yoros) burnu-Trabzon kıyı hattı

Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2004, ss.79-80

Subduction Input versus Source Enrichment and Role of Crustal Thickening in the Generation of Tertiary Magmatism in the Pontid Paleo-Arc Setting, NE Turkey

Workshop-Short Course on Volcanic Systems, Geochemical and Geophysical Monitoring, Melt inclusions: methods, applications and problems, Napoli, İtalya, 26 - 30 Eylül 2002, ss.13-16

Geochemical and Petrological Characteristics of İkizce (Ordu) area volcanic rocks: evidences on the evolution of Eastern Pontides Tertiary volcanism, NE Turkey

First International Symposium of Istanbul Technical University the Faculty of Mines on Earth Sciences and Engineering, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2002, ss.90-0