Publications & Works

Articles Published in Other Journals

DEVLET TEŞVİKLERİNİN TMS/TFRS, BOBİ FRS VE MSUGT ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.22, no.2, pp.355-383, 2020 (Other Refereed National Journals)

Türkiye Denetim Standartlarında Adı Geçen Denetim Türlerinin Genel Yapı Açısından Karşılaştırılması

Muhasebe ve Denetime Bakış, no.57, pp.19-36, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE GERÇEKLİĞİ BOZAN HÜKÜMLER VE GÜNCELLEME İHTİYACI

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.22, pp.179-192, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (BOBİ FRS) KAPSAMINDA RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ve KORUNMA YEDEĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.23, no.4, pp.1185-1204, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’deki Yasal Düzenlemelere Göre Amortisman Uygulamaları ve VergiEtkisine Yönelik Değerlendirme

Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, vol.4, no.2, pp.67-91, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’deki Denetim Literatürünün İçerik Analizi (2007–2016)

Muhasebe ve Denetime BAKIŞ, vol.17, no.53, pp.101-114, 2018 (Other Refereed National Journals)

Hizmet Kuruluşlarındaki Kontrollere Yönelik GÜvence Raporları (GDS 3402) Standardı ile ilgili Farkındalık: Türkiye Finans Sektörü Üzerinde Bir Araştırma

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (The World of Accounting Science), vol.19, no.3, pp.650-671, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hizmet Kuruluşlarındaki Kontrollere Yönelik Güvence Raporları (GDS 3402) Standardı İle İlgili Farkındalık: Türkiye Finans Sektörü üzerinde Bir Araştırma

muhasebe bilim dünyası dergisi (The world of Accounting Science), vol.19, no.3, pp.650-671, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

3402 Nolu Güvence Hizmetleri Standardı ve Bağımsız Denetçilerin Bu Standarda Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi

Süleyman Demirel Ünv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.113-121, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

3402 NOLU GÜVENCE HİZMETLERİ STANDARDI VE BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN BU STANDARDA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.22, pp.113-121, 2017 (National Refreed University Journal)

Türkiye deki muhasebe anlayışının gelişim süreci ve mevcut durumun incelenmesi

KTÜ-Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.12, pp.267-283, 2016 (Other Refereed National Journals)

Türkiye'deki Muhasebe Anlayışının Gelişim Süreci ve Mevcut Durumun İncelenmesi

KTÜ-SBE-Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.12, pp.267-283, 2016 (National Refreed University Journal)

GÜvence Denetim Standartları ve Güvence Denetim Süreci

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.1527-1541, 2016 (National Refreed University Journal)

Expectation of the quality culture in external auditing: A research about the external audit firms in Turkey

International Journal of Trade, Economics and Finance, vol.7, no.1, pp.7-12, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye'de Mali Tablo Hazırlamaya Yönelik Mevzuata Bir Bakış

Ordu SMMM Odası Bülten, vol.17, no.43, pp.37-39, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Türkiyedeki Mali Tablo Hazırlamaya Yönelik Mevzuata Bir Bakış

Ordu SMMM Bülten, vol.17, no.43, pp.37-39, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Duyarlılıkları İle İlgili Vergi Müfettişlerinin AlgılarınaYönelik Bir Araştırma

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.7, no.14, pp.317-338, 2015 (Other Refereed National Journals)

Denetimde Beklenti Farklılığı ve Denetim Eğitiminin Beklenti Farklılığı Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, vol.19, no.1, pp.21-36, 2014 (National Refreed University Journal)

Adli Muhasebede Uzman Tanıklık Mesleği: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları, no.23, pp.70-94, 2014 (National Refreed University Journal)

Muhasebe Bilgi Sistemi Ve Kurumsallaşma Düzeyi Arasındaki İlişki’ye Yönelik Bir Araştırma

Selçuk Üniversitesi,Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, no.27, pp.21-50, 2014 (National Refreed University Journal)

Etik İlkeler ve Raporlama Zamanlılığının Risk Odakli İç Denetimin Başarisina Etkisi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.20, pp.239-264, 2012 (National Refreed University Journal)

İç Denetimin Başarısını Etkileyen Denetim Türleri:Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Üzerinde Bir Uygulama

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, no.39, pp.47-67, 2012 (National Refreed University Journal)

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Uygulama Başarısını Etkileyen Faktörler: Bağımsız Denetçiler Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.1, no.17, pp.81-102, 2012 (National Refreed University Journal)

İç Denetim Başarısını Etkileyen Denetim Türleri:Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Üzerinde Bir Uygulama

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.39, pp.47-67, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

İç Denetimin Başarısını Etkileyen Denetim Türleri: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Üzerine Bir Araştırma

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.2, no.39, pp.46-67, 2012 (National Refreed University Journal)

Şirketlerin Mali Yapıları Üzerinde Ekonomik Krizlerin Etkileri: 2001 ve 2008 Ekonomik Krizleri Üzerine Bir Araştırma

Balıkesir Üniversitesi, İİBF Akademik Fener Dergisi, no.14, pp.27-58, 2010 (National Refreed University Journal)

Şirket Yöneticilerinin İç Denetçilerin Kişisel Niteliklerine Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi – Karadeniz Bölgesi Örneği

T.C. Sakarya Üniversitesi Ali Fuat Cebesoy Meslek Okulu, pp.100-115, 2010 (National Refreed University Journal)

Türkiye Muhasebe Standartları ve muhasebe Meslek Mensuplarının Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.43, pp.154-169, 2009 (Other Refereed National Journals)

İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisi: İMKB 100 Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.12, no.21, pp.157-184, 2009 (National Refreed University Journal)

Powerpoint ve Klasik Usulde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrenciler Arasındaki Farklılıkların Tespiti: Karadeniz Teknik Üniversitesinde Bir Araştırma

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), vol.17, no.1, pp.28-52, 2009 (National Refreed University Journal)

E-İşletme Olgusunun Muhasebe İlke ve Uygulamaları Üzerine Etkisi

Afyon Kocatepe Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.1, pp.191-212, 2008 (National Refreed University Journal)

Meslek Seçiminde Etkili Faktörlerin İncelenmesi: Meslek Yüksek Okulu-Muhasebe Programı Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), no.16, pp.90-106, 2008 (National Refreed University Journal)

Muhasebe Bilgi Sisteminin Kurumsallaşma Düzeyine Etkisi”: sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, vol.10, no.1, pp.67-86, 2008 (National Refreed University Journal)

Muhasebe Mesleği Seçimini Etkileyen Faktörlere Yönelik Lisans Öğrencilerinin Algılarındaki Farklılıklar

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, vol.10, no.4, pp.117-136, 2008 (Other Refereed National Journals)

İç Denetim Hizmetlerinin Dışarıdan Satın Alınması Kararını Etkileyen Faktörler ve Bazı Nitelikler Açısından Farklılıkların Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, vol.13, no.3, pp.67-88, 2008 (National Refreed University Journal)

İç Denetim Hizmetlerinin Dışarıdan Satın Alınması Kararını Etkileyen Faktörler Ve Bazı Nitelikler Açısından Farklılıkların Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.13, no.3, pp.67-88, 2008 (Other Refereed National Journals)

E İşletme Olgusunun Muhasebe İlke Ve Uygulamaları Üzerine Etkisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi SBE Dergisi, vol.10, pp.191-212, 2008 (Other Refereed National Journals)

Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Maddi Duran Varlıkların Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.2, pp.343-364, 2007 (National Refreed University Journal)

Muhasebe ve Vergi Kuralları Arasındaki İlişki ve Gelir Vergileri (TMS 12) Standardının Muhasebe Uygulamalarına Etkisi

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, no.28, pp.21-48, 2007 (National Refreed University Journal)

Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Maddi Duran Varlıkların Değerlenmesi ve Muhasebeleştirilmesi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.2, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

5024 Sayılı Kanun’la Getirilen Enflasyon Muhasebesi Uygulaması ve Doğurduğu Sorunlar

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.3, no.4, pp.369-384, 2004 (National Refreed University Journal)

Muhasebe Meslek Elemanlarının Genel Özelliklerinin E-Muhasebe Uygulamaları Üzerine Etkileri: Karadeniz Bölgesi Örneği

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi E.A. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.119-134, 2004 (National Refreed University Journal)

Muhasebe Meslek Elemanlarının Genel Özelliklerinin E Muhasebe Uygulamaları Üzerine Etkileri Karadeniz Bölgesi Örneğ

Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, vol.4, no.1, pp.119-134, 2004 (Other Refereed National Journals)

4369 Sayılı Kanun ile Getirilen Geçici Vergi Uygulaması ve Yarattığı Sorunlar”, Vergi Sorunları Dergisi

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, no.127, pp.128-143, 1999 (Other Refereed National Journals)

4369 Sayılı Kanun Ile Getirilen Geçici Vergi Uygulaması Ve Yarattığı Sorunla

Vergi Sorunları Dergisi, no.127, pp.128-143, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Esas Faaliyet Konusu Dışındaki Satışların Muhasebeleştirilmesi ve Eleştirisi

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, no.105, pp.21-28, 1997 (Other Refereed National Journals)

Bilgisayarlı Muhasebe Sisteminde Denetim

Yaklaşım Dergisi, no.50, pp.14-21, 1997 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Genel Muhasebenin Dünü, Bugünü ve Eleştirisi

Sermaye Piyasası Kurulu, Prof.Dr.İsmail TÜRKDe Armağan, pp.231-250, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE’DEKİ MUHASEBE SİSTEMLERİNDE AMORTİSMANUYGULAMASI VE VERGİ ETKİSİ

4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, 13 - 17 December 2017

Muhasebe Eğitiminde İdeali Arayış-İlke yada Kural Bazlılık Tercihi: Akademisyenlere Yönelik Bir Araştırma

14.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Gostivar, Macedonia, 22 - 23 August 2016, pp.1-11

Expectation of the Quality Culture in External Auditing: A Research About the External Audit Firms in Turkey

2nd International Conference on Marketing, Business and Management, Hong Kong, China, 25 - 26 December 2015, pp.16

Uzaktan Eğitim Modelinde Muhasebe Derslerinin Verimliliği

33.Türkiye Muhasebe Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2014, no.33, pp.94-122

Gerçeğe Uygun Değer mi?, Gerçeğe Uymayan Değer mi”, Mali Müşavirler Üzerinde Bir Araştırma

II.Türk Cografyasında UFRS Sempozyumu,, Trabzon, Turkey, 16 - 17 June 2012, no.2, pp.230-255

Şirketlerin Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Kurumsal Yapı Üzerine Araştırma: Trabzon Alt Bölgesi Örneği

4. Ulusal Kurumsal Yönetim Yolsuzluk Etik Ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Antalya, Turkey, 6 - 07 April 2012, no.4, pp.1-2

Şirketlerin Mali Yapıları Üzerinde Ekonomik Krizlerin Etkileri 2001 Ve 2008Ekonomik Krizlerin Üzerine Bir Araştırma Effects Of Economic Crisis On Companies Financial Structure A Study On2001 And 2008 Economic Crisis

Şirketlerin Mali Yapıları Üzerinde Ekonomik Krizlerin Etkileri: 2001 Ve 2008Ekonomik Krizlerin Üzerine Bir Araştırma -Effects Of Economic Crisis On Companies’ Financial Structure: A Study On2001 And 2008 Economic Crisis", Uluslararası Sempozyum-V”Kriz Sonrasında Ekonominin Yeniden Yapılanması",BALIKESİR, TÜRKIYE, Balıkesir, Turkey, 27 - 29 May 2010

Problems in the Implementation of TFRS: An Empirical Study on Publicly Traded Companies

First Critical Accounting Society Symposium, İstanbul, Turkey, 18 May 2010, pp.1-18

Problems In The Implementation Of Tfrs: An Empirical Study On Publicly Traded Companies

First Critical Accounting Society Symposium, İstanbul, Turkey, 18 May 2010, pp.1-18

Türkiye Deki Bankalarda İç Denetçilerin Etiksel Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

7.Ulaslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi-Küreselleşme ve Türk Dünyası, Celalabat, Kyrgyzstan, 9 - 11 June 2009, pp.178-191

Türkiye’deki Kobi’lerde Muhasebe Bilgi Sistemi ve Kurumsallaşma İlişkisi

7. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat, Kyrgyzstan, 9 - 11 June 2009, no.7, pp.192-205

Türkiye’deki Bankalarda İç Denetçilerin Etiksel Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

7. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat, Kyrgyzstan, 09 June 2009 - 11 September 2011, vol.1, pp.178-191

Türkiye d Muhasebe Eğitim Literatürünün İncelenmesi 1998 2008

XXVIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu-Alaçatı/Çeşme, İZMİR, TÜRKIYE, Turkey, 20 - 22 May 2009, pp.201-229

Türkiye’de Muhasebe Eğitimi Literatürünün İncelenmesi

Türkiye XXVIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 20 - 24 May 2009, pp.201-231

Türkiye’de Son On Yılın Muhasebe Eğitim Literatürünün İncelenmesi (1998-2008)

XXVIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu-Alaçatı/Çeşme, İzmir, Turkey, 20 - 24 May 2009, no.28, pp.100-121

Türkiye de Muhasebe Eğitimi Literatürünün İncelenmesi 1998 2008

XXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 20 - 24 May 2009

İç Denetime Tarihsel Bir Bakış ve Günümüzdeki Gelişmeler

The Second Business and Economy International Workshop & The First Days of Accounting History, Giresun, Turkey, 28 - 29 June 2007, pp.245

Books & Book Chapters

Financial Information Manipulation and ItsEffects on Investor Demands: The Case of BIST Bank

in: Contemporary Issues in Audit Management and Forensic Accounting, Simon Grima, Engin Boztepe, Peter J. Baldacchino, Editor, Emerald Publishing Limited, 2020

The Current Situation and Prospects of theProfession of Judicial Advisory in Turkey: A Research onLawyers

in: Contemporary Issues in Audit Management and Forensic Accounting, , Editor, Emerald Publishing Limited, 2020

Outsourced Services in Private Healthcare Organizations and ISAE 3402 Assurance Engagement: A Research Focused on Turkey

in: Integrity, Transparency, Corruption in Healthcare Research on Health, Volume I, , Editor, Springer, pp.41-64, 2020

Bağımsız Denetimde İşletmenin Sürekliliğinin Değerlendirilmesinde Diskriminant Analizlerinin Kullanımına Yönelik Bir Model Uyarlaması

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Çalışmalar, Doç.Dr.İhsan Kurtbaş, Editor, Nobel, Ankara, pp.101-121, 2020

7.Bölüm Özkaynaklar

in: Açıklamalı BOBİ FRS, Hayrettin USUL, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.270-320, 2018

1.Bölüm Kavramsal Çerçeve

in: Açıklamalı BOBİ FRS, Hayrettin USUL, Editor, DETAY Yayıncılık, Ankara, pp.10-40, 2018

Genel Muhasebe

Celepler Matbaa Yayın Ve Maya Yayın Dağıtım, Trabzon, 2017

Şirketler Muhasebesi

Celepler Matbaa Yayın Ve Dağıtım, Trabzon, 2017

MSUGT ile Uyumlu Genel Muhasebe (Muhasebe Kavram, İlke ve İşlemleri)

Celepler Matbaa Yayın Ve Altaş Basım Yayım Dağıtım, Trabzon, 2017

Muhasebe İle İlgili Konular

in: PROF. DR. FEHMİ YILDIZ ANISINAMUHASEBE FİNANS VE DENETİMDEGÜNCEL KONULAR 2017, Kıymet Tunca Çalıyurt, Süleyman Gökhan Günay, Editor, Trakya Üniversitesi, pp.75-119, 2017

BÖLÜM 3: DENETİMDE GÜNCEL KONULAR:Destek Hizmet Kuruluşlarındaki Kontrollere Yönelik Güvence Denetimi Ve Türkiye’de Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma

in: Prof.Dr.Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe Ve Finansta Güncel Konular 2016, Prof.Dr.Kıymet Tunca Çalıyurt, Editor, Trakya Üniversitesi Matbaası, Edirne, pp.238-254, 2016

Destek Hizmet Kuruluşlarındaki Kontrollere Yönelik Güvence Denetimi Ve Türkiye’de Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma

in: Prof Dr Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe Ve Finansta Güncel Konular, Prof.Dr.Kıymet Tunca Çalıyurt, Editor, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MATBAASI, Edirne, pp.238-254, 2016

Tms Tfrs Uyumlu Finansal Muhasebe Ii Dönemsonu İşlemleri

Celepler Matbaa, Yayın ve Dağıtım, Trabzon, 2015

İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi

in: Denetim, , Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2015

Denetim sürecinde risk ve önemlilik

in: Denetim, , Editor, Atatürk Üniversitesi-AOF, Erzurum, 2015

Çalışma Kağıtları

in: Denetim, , Editor, Atatürk Üniversitesi-Açık öğretim Fakültesi, Erzurum, 2015

Finansal Muhasebe I

Celepler Matbaası, Trabzon, 2013

TMS/ TFRS Uyumlu FİNANSAL MUHASEBE I

Celepler Matbaa, Yayın Ve Dağıtım, Trabzon, 2013

Tms Tfrs Uyumlu Finansal Muhasebe I

Celepler Matbaa, Yayın ve Dağıtım, Trabzon, 2013

Şirket Yönecilerinin İç Denetçilerin kişisel Nitelikerine Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi, Karadeniz Bölgesi Örneği

in: Ali Fuat Cebeoy Anısına Armağan, Sakarya Üniversitesi, Ali Fuat CEBESOY Meslek Yüksekokulu, Editor, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, pp.100-115, 2010

Elektronik İşletme Anlayışındaki Gelişmelerin Muhasebe ve Denetim Üzerine Etkileri

in: EskiYeni EKONOMİ, Doç.Dr.Adem KALÇA, Editor, Element Yay, İstanbul, pp.273-298, 2008

Elektronik İşletme Anlayışındaki Gelişmelerin Muhasebe Ve Denetim Üzerine Etkileri"

in: ESKİ YENİ EKONOMİ, Adem KALÇA, Editor, Element Yayınevi, İstanbul, pp.273-298, 2008