Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The K-bentonites In The Early-Middle Jurassic Şenköy Formation From Gümüşhane Area (NE Turkey) : Mineralogical and Diagenetic Results

Uluslararası Katılımlı Sedimantoloji Çalışma Grubu (SÇG) 2022 Çalıştayı, Trabzon, Turkey, 1 - 04 September 2022, pp.52-53 Creative Commons License

Highly Siderophile Element Geochemistry of Basic Volcanics from the Samsun Area, NE Turkey: Preliminary Results

4. International Conference on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering, Trabzon, Turkey, 20 - 22 April 2019

Doğu Karadeniz bentonitlerinin mineralojisi ve jeokimyası: Ordu Bentonitleri

17. Ulusal Kil Sempozyumu, Muğla, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.11-12

Zeolitization of Eocene aged felsic tuffs in the Bayburt area, NE Turkey

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), Prag, Czech Republic, 5 - 09 September 2016, pp.178

Petrographical and petrochemical characteristics of Kütahya (Western Anatolia, Turkey)area Miocene volcanics

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), Prague, Czech Republic, 7 - 11 September 2015, pp.252

Petrological and palentological evidence for generation of an arc- back-arc system within the closing southern branch of Neothetys during Late Cretaceous

Procedings of XX CBGA Congress, Tirana, Albania. In: Beqiraj et al. (eds), Bulletini Shkencave Gjeologjike Special Issue, Tirane, Albania, 10 - 12 July 2014, vol.1/2014, pp.51-54 Sustainable Development

Elazığ ve yakın çevresinde yeralan Yüksekova Karmaşığındaki volkanik kayaların yaşı ve jeodinamik yorumu

9th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Turkey, 15 - 17 May 2013, pp.317-318

Mineral chemistry and thermobarometric implications on Tertiary alkaline volcanics in the northern part of Eastern Pontides, NE Turkey

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA) Abstract Book, İzmir, Turkey, 1 - 05 October 2012, pp.200-0

Mineral chemistry of gneisses and amphibolites from the Daday-Devrekani (Kastamonu) massif, N Turkey

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, IESCA-2012, İzmir, Turkey, 13 - 15 September 2012, pp.197

Tekkeköy (Samsun) yöresi Tersiyer volkanitlerinin mineral kimyası ve petrokimyasal özellikleri

V. Jeokimya Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) Bildiri Özleri Kitabı, Denizli, Turkey, 23 - 25 May 2012, pp.68-69

Trabzon-Giresun Arasındaki Tersiyer alkalen volkanitlerinin petrokimyası ve Sr-Nd izotop jeokimyası, KD Türkiye

V. Jeokimya Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) Bildiri Özleri Kitabı, Denizli, Turkey, 23 - 25 May 2012, pp.132-133

Whole-rock chemostratigraphy of diverse magma series in the Tertiary alkaline volcanics of Trabzon-Giresun area, NE Turkey

Goldschmidt Conference Abstracts, Mineralogical Magazine, Prague, Czech Republic, 14 - 19 August 2011, vol.75, no.3, pp.2237-0

Facies and petrochemical characteristics of the Tertiary aged Tekkeköy (Samsun) area volcanics, NE Turkey

Goldschmidt Conference Abstracts, Min. Mag., Prag, Czech Republic, 14 - 19 August 2011, vol.75, no.3, pp.793

39Ar-40Ar dating on plagioclases of metabasic and metagranitic rocks in the Yoncayolu metamorphics, NE Turkey

Goldschmidt Conference Abstracts, Min. Mag., Prag, Czech Republic, 14 - 19 August 2011, vol.75, no.3, pp.460

Alteration Mineralogy and Chemistry of the Hydrothermally Altered Felsic Volcanics from the Eriklik (Giresun) Area, Ne Turkey

Euroclay 2011, European Clay Conference Book of Abstracts, Antalya, Turkey, 26 June - 01 July 2011, pp.258

Alteration mineralogy, geochemistry and genesis of volcanic rocks of the Hasandağ area (Giresun), NE Turkey

5th Mid-European Clay Conference (MECC2010), Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series, Budapeşte, Hungary, 25 - 29 August 2010, vol.6, pp.97

Doğu Pontid Kuzey Zonu (KD Türkiye) Tersiyer Yaşlı Alkalin Volkanitlerin Petrokimyasal Özellikleri

IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, Elazığ, Turkey, 26 - 28 May 2010, pp.31-32

Murgul (Artvin) masif sülfit yatağının kil mineralojisi ve kimyası, KD Türkiye

XIV Ulusal Kil Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Trabzon, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.193-196

Eriklik (Bulancak-Giresun) yöresi kil oluşuklarının mineralojisi ve jeokimyası, KD Türkiye

XIV Ulusal Kil Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Trabzon, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.204-205

Doğu Karadeniz bentonitlerinin mineralojisi ve jeokimyası: Kavaklar (Ordu) ve Tirebolu (Giresun) bentonitleri

62. Türkiye Jeoloji Kurultay, Bildiri Özleri Kitabı-I, Ankara, Turkey, 13 - 17 April 2009, pp.92-93

Kutlular (Sürmene, Trabzon) masif sülfit yatağı yan kayaçlarının kil mineralojisi ve kimyası

XIII. Ulusal Kil Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Isparta, Turkey, 12 - 14 September 2007, pp.123-125

Kutlular (Sürmene, Trabzon) area volcanic rocks, NE Turkey

Euroclay 2007, Abstract Book, Aveiro, Portugal, 22 - 27 July 2007, pp.61

Ulubey (Ordu) yöresi Tersiyer volkanitlerinin jeokimyasal özellikleri

II. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, Eskişehir, Turkey, 2 - 04 November 2006, pp.26-27

Kutlular (Sürmene, Trabzon) yöresi Geç Kretase volkanitlerinin alterasyon mineralojisi ve jeokimyası

II. Jeokimya Sempozyumu, Bildiri Özleri, Bursa, Turkey, 2 - 04 October 2006, pp.29-30

Kavaklar (Ordu) ve Tirebolu (Giresun) bentonitlerinin jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri, KD Türkiye

Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Trabzon, Turkey, 14 - 16 September 2006, pp.21-29

Kop Ultramafit ve kromititleri arasındaki platin grubu element ve iz element ilişkileri

KTÜ 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu , Trabzon, Turkey, 27 - 30 September 2005, pp.78-79

Physical and mechanical properties of Gümüşhane and Bayburt (Turkey) travertine and onyx marbles

Proceedings of 1st International Symposium on Travertine, Denizli, Turkey, 21 - 25 September 2005, pp.224-230

Tirebolu (Giresun) bentonitlerinin jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri, KD Türkiye

XII. Ulusal Kil Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Van, Turkey, 5 - 09 September 2005, pp.80-100

Eriklik (Bulancak) yöresi kil oluşuklarının jeolojik ve mineralojik özellikleri

58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Genişletilmiş Bildiri Özleri Kitabı, Ankara, Turkey, 11 - 15 April 2005, pp.133-134

Ulubey (Ordu) yöresi felsik domların petrografik ve jeokimyasal özellikleri

58. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, Ankara, Turkey, 11 - 17 April 2005, pp.241-242

40Ar/39Ar age determination and geochemistry of the widespread Yamadağ volcanics in the Arapkir, N Malatya region, Eastern Anatolia, Turkey

5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Proceedings, Atina, Greece, 22 - 25 September 2004, vol.3, pp.1295-1298

Deniz-hızlı kentleşme etkileşimine Karadeniz’den bir örnek: Fener (Yoros) burunu-Trabzon kıyı hattı

I. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, Bildiri Özleri Kitabı, İstanbul, Turkey, 13 - 15 September 2004, pp.79-80

Doğu Pontid Tersiyer volkanizmasının jeokimyasal ve petrolojik özellikleri: Jeodinamik gelişime ait bazı ipuçları

Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi ve Maden Potansiyeli Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 25 October 2003, pp.103-105

Kavaklar (Ordu) yöresi kil oluşuklarını kökensel incelenmesi, KD Türkiye.

XI. Ulusal Kil Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, İzmir, Turkey, 3 - 06 September 2003, pp.17-34

Origin and formation of clay minerals in Tertiary alkaline volcanic rocks, Eastern Pontides (NE Turkey)

Euroclay 2003, 10th Conference of European Clay Association Abstracts, Modena, Italy, 22 - 26 June 2003, pp.21

Mineralogical, geochemical characteristics and origin of the Kavaklar (Ordu) area clay occurrences, NE Turkey

Euroclay 2003, 10th Conference of European Clay Association Abstracts, Modena, Italy, 22 - 26 June 2003, pp.7-8

Güre (Giresun) yöresi Üst Kretase volkanitlerinin petrografik ve petrokimyasal özellikleri

SDÜ MMF 20.Yıl Jeoloji Sempozyumu , Isparta, Turkey, 14 - 16 May 2003, pp.119-120

Subduction Input versus Source Enrichment and Role of Crustal Thickening in the Generation of Tertiary Magmatism in the Pontid Paleo-Arc Setting, NE Turkey

Workshop-Short Course on Volcanic Systems, Geochemical and Geophysical Monitoring, Melt inclusions: methods, applications and problems, Napoli, Italy, 26 - 30 September 2002, pp.13-16

Geochemical and Petrological Characteristics of İkizce (Ordu) area volcanic rocks: evidences on the evolution of Eastern Pontides Tertiary volcanism, NE Turkey

First International Symposium of Istanbul Technical University the Faculty of Mines on Earth Sciences and Engineering, İstanbul, Turkey, 16 - 18 May 2002, pp.90-0 Sustainable Development

Kavaklar (Ünye-Fatsa, Ordu) Yöresi Bentonitik Kil Oluşuklarının Jeolojik ve Mineralojik Özellikleri, KD Türkiye

55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, Ankara, Turkey, 11 - 15 March 2002, pp.1-3

Kadıkalesi (Bodrum-Muğla) monzonitik sokulumunun petrografik ve jeokimyasal özellikleri: Batı Anadolu’da potasik magmatizmanın petrojenezi ve gelişimi

Fırat Üniversitesi’nde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu Bildirileri, Elazığ, Turkey, 23 - 25 September 1998, pp.315-329

Gümüşhane yöresi volkanik kayaçlarının jeokimyasal ve petrolojik karakteristikleri: Doğu Pontid Güney Zonunda Paleosen-Eosen volkanizmasının gelişimi

Fırat Üniversitesi’nde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu Bildirileri, Elazığ, Turkey, 23 - 25 September 1998, pp.273-287 Sustainable Development

Geochemical characteristics and petrogenesis of Eastern Pontide Eocene (?) alkaline volcanic rocks, NE Turkey

Proceedings TÜBİTAK-BAYG/NATO-D PROGRAM on Alkaline Magmatism, Sivas, Turkey, 20 - 22 May 1997, pp.76-84

Orta derecede alkalin Meydan (Erciş-Van) volkanik kayaçlarının jeokimyası ve petrojenezi

Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, Ankara, Turkey, 10 - 12 February 1995, vol.10, pp.78-88

Books & Book Chapters

Doğu Pontidlerin Jeolojik Özellikleri ve Kayaç Birlikteliklerinin Tanımlanması

in: Doğa Eğitimi Ders Dışı Öğretim Faaliyetlerine Örnek, Abdulkadir Uzunöz, Ayşegül Şeyihoğlu, Yavuz Akbaş, Ebru Gençtürk, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.194-220, 2012

Doğu Pontidlerin Jeolojik Özellikleri ve Kayaç Birlikteliklerinin Tanımlanması

in: Doğa Eğitimi Ders Dışı Öğretim Faaliyetlerine Örnek, Abdulkadir Uzunöz, Ayşegül Şeyihoğlu, Yavuz Akbaş, Ebru Gençtürk, Editor, Anı, pp.194-220, 2012

Metrics

Publication

199

Citation (WoS)

1620

H-Index (WoS)

23

Citation (Scopus)

1759

H-Index (Scopus)

25

Citation (Scholar)

525

H-Index (Scholar)

10

Project

34

Thesis Advisory

11

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals