Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Türk İşletme Gruplarında Ortak Yönetim Kurulu Üye Profili

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.26, no.2, pp.625-650, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk işletme gruplarında kurumsal yönetişim mekanizmalarının ortak yönetim kurulu üye profilleri üzerindeki etkileri.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.54, no.2, pp.160-192, 2019 (International Refereed University Journal)

THE RELATIONSHIP BETWEEN PRODUCT DIVERSIFICATON IN LOCAL MARKETS AND INTERNATIONALIZATION DEGREE: THE MODERATING EFFECTS OF CORPORATE GOVERNANCE MECHANISMS

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.6, no.1, pp.213-229, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Effect Of Countries’ Corruption Degree On Foreign Direct Investment Entry Modes

Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.13, pp.70-94, 2017 (National Refreed University Journal)

Firma ve Üst Düzey Yönetici Özelliklerinin Türkiye’de Faaliyette Bulunan KOBİ’lerin İhracat Performansı Üzerindeki Etkisi

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.72, no.4, pp.1185-1217, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yönetim Kurulu Çeşiltliliği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Söylemleri Arasındaki İlişki Kurumsal Çevrenin Moderatör Etkisi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SBF DERGİSİ, vol.71, no.2, pp.465-516, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yönetim Güçlendirmenin Firmanın Finansal Performansı ve Risk Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi

ODTÜ GELİŞİM DERGİSİ, vol.42, no.3, pp.355-409, 2015 (National Refreed University Journal)

Yönetim Kurulu Yapısı İle Finansal Performans Arasındaki İlişkide Uluslararası Çeşitlenmenin Aracılık Etkisi

İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, no.77, pp.39-78, 2015 (National Refreed University Journal)

The effects of the CSR isomorphism on both CSP and CFP

Journal of Asia Business Studies, vol.9, no.3, pp.251-272, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

önetim Kurulu Yapısı İle Finansal Performans Arasındaki İlişkide Uluslararası Çeşitlenmenin Aracılık Etkisi

İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.77, pp.39-78, 2015 (Other Refereed National Journals)

YÖNETİM KURULU YAPISI İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİDE ULUSLARARASI ÇEŞİTLENMENİN ARACILIK ETKİSİ

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, no.77, pp.39-78, 2014 (National Refreed University Journal)

Yönetim Kurulu Yapısı ile Finansal Performans Arasındaki İlişkide Uluslararası Çeşitlenmenin Aracılık Etkisi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.27, no.4, pp.210-228, 2013 (National Refreed University Journal)

SO 9001 2000 Belgesi TKY Uygulamaları İçin Bir Adım mı

TİSK AKADEMİ, vol.8, no.15, pp.96-129, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

ISO 9001: 2000 Belgesi TKY Uygulamaları için Bir Adım mı?,

TİSK AKADEMİ, vol.8, no.15, pp.97-129, 2013 (Other Refereed National Journals)

KURUMSAL YÖNETİM VE ÇOKULUSLU İŞLETMELERİN STRATEJİ TERCİHLERİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, vol.27, no.4, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kurumsal Yönetim ve Çokuluslu İşletmelerin Strateji Tercihleri

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.27, no.4, pp.210-228, 2013 (National Refreed University Journal)

İŞ SİSTEMLERİNDE VE KURUMSAL YÖNETİŞİM UYGULAMALARINDA YAKINSAMA IRAKSAMA TARTIŞMASI MAKRO VE MİKRO BAKIŞ AÇISI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, vol.25, no.1, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

İş Sistemlerinde ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarında Yakınsama-Iraksama Tartışması: Makro ve Mikro Bakış Açısı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, vol.25, no.1, pp.55-74, 2011 (National Refreed University Journal)

İş Sistemlerinde ve Kurumsal Yönetişim Uygulamalarında Yakınsama-Iraksama Tartışması: Makro ve Mikro Bakış Açısı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.25, no.1, pp.55-73, 2011 (National Refreed University Journal)

The Cross-Cultural Transfer of the Organizational Culture Developed within Multinational Enterprises Towards Their Strategic Alliances

JOURNAL OF EUROPEAN MARKETING, vol.19, no.1, pp.31-54, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

ULUSLARARASI ORTAK GİRİŞİMLERDE MÜLKİYET YAPISI: YÖNETSEL KONTROL DÜZEYİNİN VE KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN ETKİSİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, vol.7, pp.122-148, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Uluslararası Ortak Girişimlerde Mülkiyet Yapısı: Yönetsel Kontrol Düzeyinin ve Kültürel Farklılıkların Etkisi

Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.7, no.13, pp.122-148, 2007 (National Refreed University Journal)

Kültürün Örgütlerdeki Rolü: Benimsenen Teorik Perspektifler ve Yöntem Tartışmalarına İlişkin Kavramsal Bir İnceleme

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, vol.20, no.2, pp.273-292, 2006 (National Refreed University Journal)

KÜLTÜRÜN ÖRGÜTLERDEKİ ROLÜ BENİMSENEN TEORİK PERSPEKTİF VE YÖNTEM TARTIŞMALARINA İLİŞKİN KAVRAMSAL BİR İNCELEME

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, vol.20, no.2, pp.274-294, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kültürel Farklılıkların Doğrudan Yabancı Yatırımcıların Giriş Stratejileri Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, vol.20, no.1, pp.211-230, 2006 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Reverse Knowledge Transfer Dynamics in Cross-Border Acquisitions of Turkish Business Groups

15th Vaasa Conference on International Business, Vaasa, Finland, 19 - 21 August 2019, pp.24

The Effect of Ownership Concentration and Institutional Distance on the Foreign Equity Ownership Strategy of Turkish MNEs

The Effect of Ownership Concentration and Institutional Distance on the Foreign Equity Ownership Strategy of Turkish MNEs (with Ilhan-Nas, Taylan, and Tatoglu ). Australia and New Zealand Academy of International Business (ANZIBA 2017), 15-17 February 2017, Adelaide, Australia, 2017, Adelaide, Australia, 15 - 17 February 2017, pp.1-25

Türk Aile İşletme Gruplarında Ortak Yönetim Kurulu Üye Profili

24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2016, pp.1036-1042

Determinants of the Foreign Entry Strategies of Turkish MNEs

Academy of Management 2015 Annual Meeting (75th Annual Meeting), Vancouver, Bc, Canada, 7 - 11 August 2015, vol.2015, pp.11073

23 Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Muğla, Turkey, 14 - 16 May 2015

Yönetim Güçlendirmenin Firmanın Uluslararasılaşma Stratejisi Üzerindeki Etkisi

23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Muğla, Turkey, 14 - 16 May 2015, pp.1-8

Yönetim Kurulu Yapısının İhracat Performansı Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

II. Örgüt Kuramı Çalıştayı, Ankara, Turkey, 11 - 12 February 2011, pp.1-20

Yerel Ve Çokuluslu Firmalarda Yönetim Kurulu Yapısı, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Finansal Performans Farklılıkları

18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana, Turkey, 20 - 22 May 2010, pp.1-5

The Impact of the Societal Culture of the Host Country on the Organizational Culture of IJVs: the Case of Turkey

50 th Academy of International Management - AIB 2008, Milano, Italy, 30 June - 03 July 2008, pp.1-25

Evsahibi Ülkenin Kurumsal Bağlamının Uluslararası Ortak Girişimlerin Örgüt Kültürüne Yansımaları: Türkiye Örneği

Evsahibi ve Orjin Ülke Örüntülerinin Çokuluslu İşletmelerin Örgütsel Formları Üzerindeki Görece Etkileri, Antalya, Turkey, 16 - 18 May 2008, pp.1-5

Evsahibi ve Orjin Ülke Örüntülerinin Çokuluslu İşletmelerin Örgütsel Formları Üzerindeki Görece Etkileri

16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 18 May 2008, pp.1-5

Türk Toplumuna ve Liderlik Davranışlarına İlişkin Kültürel Bir Çözümleme

11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Afyon, Turkey, 22 - 24 May 2003, pp.521-537

21. Yüzyılda Yönetim Anlayışı ve Türk Yöneticilerin Bakış Açısı

10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 25 May 2002, pp.3-19

Özel Sermaye Fonlarının Türkiye’de Uygulanabilirliği

21. Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Gazimagosa, Cyprus (Kktc), 3 - 04 January 2002, pp.1-10

Books & Book Chapters

Vekalet Kuramı ve Güç

in: Örgütlerde Güç ve Politika, HARUN YILDIZ,TARHAN OKAN, Editor, Beta Books , Ankara, pp.1-16, 2019

İŞLETMELERİN SINIFLANDIRILMASI

in: İŞLETME, ACUNER, Taner, İLHAN NAS, Tülay, ŞAHİN, Kader, OKAN, Tarhan, BİRİNCİOĞLU, Nihan, Editor, BETA BASIM YAYIN, İstanbul, pp.81-132, 2017

GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİK SÜRECİ

in: İŞLETME, ACUNER, Taner, İLHAN NAS, Tülay, ŞAHİN, Kader, OKAN, Tarhan, BİRİNCİOĞLU, Nihan, Editor, BETA BASIN YAYIN, İstanbul, pp.135-172, 2017

Girişimcilik ve Girişimcilik Süreci

in: İŞLETME, Taner Acuner, Tülay İlhan Nas, Kader Şahin, Tarhan Okan, Nihan Birincioğlu, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.132-172, 2016

İşletmelerin Sınıflandırılması

in: İŞLETME, Taner Acuner, Tülay İlhan Nas, Kader Şahin, Tarhan Okan, Nihan Birincioğlu, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.79-132, 2016

Kan Bağı Kayırmacılığı (Nepotizm)

in: Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık, Ramazan Erdem, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.130-158, 2010