Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk işletme gruplarında kurumsal yönetişim mekanizmalarının ortak yönetim kurulu üye profilleri üzerindeki etkileri.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.54, ss.160-192, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk İşletme Gruplarında Ortak Yönetim Kurulu Üye Profili

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.625-650, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE RELATIONSHIP BETWEEN PRODUCT DIVERSIFICATON IN LOCAL MARKETS AND INTERNATIONALIZATION DEGREE: THE MODERATING EFFECTS OF CORPORATE GOVERNANCE MECHANISMS

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, cilt.6, ss.213-229, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Yönetim Güçlendirmenin Firmanın Finansal Performansı ve Risk Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi

ODTÜ GELİŞİM DERGİSİ, cilt.42, ss.355-409, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yönetim Kurulu Yapısı İle Finansal Performans Arasındaki İlişkide Uluslararası Çeşitlenmenin Aracılık Etkisi

İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, ss.39-78, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The effects of the CSR isomorphism on both CSP and CFP

Journal of Asia Business Studies, cilt.9, ss.251-272, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

YÖNETİM KURULU YAPISI İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİDE ULUSLARARASI ÇEŞİTLENMENİN ARACILIK ETKİSİ

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, ss.39-78, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yönetim Kurulu Yapısı ile Finansal Performans Arasındaki İlişkide Uluslararası Çeşitlenmenin Aracılık Etkisi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.27, ss.210-228, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ISO 9001: 2000 Belgesi TKY Uygulamaları için Bir Adım mı?,

TİSK AKADEMİ, cilt.8, ss.97-129, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal Yönetim ve Çokuluslu İşletmelerin Strateji Tercihleri

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.27, ss.210-228, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İş Sistemlerinde ve Kurumsal Yönetişim Uygulamalarında Yakınsama-Iraksama Tartışması: Makro ve Mikro Bakış Açısı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.25, ss.55-73, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uluslararası Ortak Girişimlerde Mülkiyet Yapısı: Yönetsel Kontrol Düzeyinin ve Kültürel Farklılıkların Etkisi

Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.7, ss.122-148, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kültürün Örgütlerdeki Rolü: Benimsenen Teorik Perspektifler ve Yöntem Tartışmalarına İlişkin Kavramsal Bir İnceleme

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, cilt.20, ss.273-292, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kültürel Farklılıkların Doğrudan Yabancı Yatırımcıların Giriş Stratejileri Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, cilt.20, ss.211-230, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Reverse Knowledge Transfer Dynamics in Cross-Border Acquisitions of Turkish Business Groups

15th Vaasa Conference on International Business, Vaasa, Finlandiya, 19 - 21 Ağustos 2019, ss.24

Türk İşleme Gruplarının Bağlı Kuruluşlarında Kadın Ortak Yönetim Kurulu Üye Profili

18.Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Hatay, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.1

The Effect of Ownership Concentration and Institutional Distance on the Foreign Equity Ownership Strategy of Turkish MNEs

The Effect of Ownership Concentration and Institutional Distance on the Foreign Equity Ownership Strategy of Turkish MNEs (with Ilhan-Nas, Taylan, and Tatoglu ). Australia and New Zealand Academy of International Business (ANZIBA 2017), 15-17 February 2017, Adelaide, Australia, 2017, Adelaide, Avustralya, 15 - 17 Şubat 2017, ss.1-25

Türk Aile İşletme Gruplarında Ortak Yönetim Kurulu Üye Profili

24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2016, ss.1036-1042

Determinants of the Foreign Entry Strategies of Turkish MNEs

Academy of Management 2015 Annual Meeting (75th Annual Meeting), Vancouver, Bc, Kanada, 7 - 11 Ağustos 2015, cilt.2015, ss.11073

Yönetim Güçlendirmenin Firmanın Uluslararasılaşma Stratejisi Üzerindeki Etkisi

23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Muğla, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015, ss.1-8

Yönetim Kurulu Yapısının İhracat Performansı Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

II. Örgüt Kuramı Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Şubat 2011, ss.1-20

Yerel Ve Çokuluslu Firmalarda Yönetim Kurulu Yapısı, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Finansal Performans Farklılıkları

18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2010, ss.1-5

The Impact of the Societal Culture of the Host Country on the Organizational Culture of IJVs: the Case of Turkey

50 th Academy of International Management - AIB 2008, Milano, İtalya, 30 Haziran - 03 Temmuz 2008, ss.1-25

Evsahibi ve Orjin Ülke Örüntülerinin Çokuluslu İşletmelerin Örgütsel Formları Üzerindeki Görece Etkileri

16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2008, ss.1-5

Evsahibi Ülkenin Kurumsal Bağlamının Uluslararası Ortak Girişimlerin Örgüt Kültürüne Yansımaları: Türkiye Örneği

Evsahibi ve Orjin Ülke Örüntülerinin Çokuluslu İşletmelerin Örgütsel Formları Üzerindeki Görece Etkileri, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2008, ss.1-5

Türkiye’de Faaliyette Bulunan Uluslararası Ortak Girişimlerde Örgütsel Değerlerin Ve Uygulamaların Toplumsal Temelleri

15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Sakarya, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2007, ss.835-837

Türk Toplumuna ve Liderlik Davranışlarına İlişkin Kültürel Bir Çözümleme

11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Afyon, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2003, ss.521-537

21. Yüzyılda Yönetim Anlayışı ve Türk Yöneticilerin Bakış Açısı

10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2002, ss.3-19

Özel Sermaye Fonlarının Türkiye’de Uygulanabilirliği

21. Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Gazimagosa, Kıbrıs (Kktc), 3 - 04 Ocak 2002, ss.1-10

Kitap & Kitap Bölümleri

Vekalet Kuramı ve Güç

Örgütlerde Güç ve Politika, HARUN YILDIZ,TARHAN OKAN, Editör, Beta Books , Ankara, ss.1-16, 2019

Girişimcilik ve Girişimcilik Süreci

İŞLETME, Taner Acuner, Tülay İlhan Nas, Kader Şahin, Tarhan Okan, Nihan Birincioğlu, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.132-172, 2016

İşletmelerin Sınıflandırılması

İŞLETME, Taner Acuner, Tülay İlhan Nas, Kader Şahin, Tarhan Okan, Nihan Birincioğlu, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.79-132, 2016

Kan Bağı Kayırmacılığı (Nepotizm)

Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık, Ramazan Erdem, Editör, Beta Yayınevi, İstanbul, ss.130-158, 2010