Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Measuring the marketing performances of state forest enterprises in Turkey

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.9, no.24, pp.3577-3588, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Measuring the Marketing Performances of State Nurseries in Turkey: Examples of Eastern Anatolia and Black Sea Region Nurseries

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.28, no.6, pp.443-456, 2003 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ANTALYA ÖRNEĞİ

Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, vol.8, no.15, pp.40-51, 2019 (Other Refereed National Journals)

DESTİNASYON REKABETÇİLİĞİ ENDEKSİ ÖNERİSİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.21, pp.237-254, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

The Effect Of The Online News On Tourism

Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol.17, no.1, pp.139-154, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLME KORKUSU İLE ANİ-KOMPULSİF SATIN ALMA DAVRANIŞI İLİŞKİSİNDE YATAY BİREYSELLİK VE/VEYA NORMATİF UYUMLULUĞUN OLASI ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.7, no.14, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Firmaların Pazarlama Faaliyet Performans Düzeylerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Karşılaştırmalı Analizi

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.18, no.1, pp.113-136, 2017 (Other Refereed National Journals)

AİDİYET OLGUSUNUN DESTİNASYON MARKA KİŞİLİĞİ ALGISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.19, pp.243-259, 2017 (National Refreed University Journal)

AİDİYET OLGUSUNUN DESTİNASYON MARKA KİŞİLİĞİ ALGISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIR

Gumushane Universitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, vol.8, no.19, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

FİRMALARIN PAZARLAMA FAALİYET PERFORMANS DÜZEYLERİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.18, pp.113-136, 2017 (Other Refereed National Journals)

AİDİYET OLGUSUNUN DESTİNASYON MARKA KİŞİLİĞİ ALGISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.19, pp.243-259, 2017 (International Refereed University Journal)

Kuyumculuk Sektörü'nün Porter'ın Beş Güç Modeli ile Rekabetçilik Analizi : Trabzon ili Örneği

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.11, pp.47-68, 2016 (National Refreed University Journal)

Kuyumculuk Sektörü'nün Porter'ın Beş Güç Modeli ile REkabetçilik Analizi : Trabzon ili Örneği

Karedeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.11, pp.47-68, 2016 (National Refreed University Journal)

Kuyumculuk Sektörünün Porter in Beş Güç Modeli İle Rekabetçilik Analizi Trabzon İli Örneği

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.11, pp.47-68, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kuyumculuk Sektörünün Porter ın Beş Güç Modeli İle Rekabetçilik Analizi Trabzon İli Örneği

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, no.11, pp.47-68, 2016 (Other Refereed National Journals)

Fish Consumption Preferences of Consumers in Trabzon, Turkey

Yunus Arastirma Bülteni, no.1, pp.45-57, 2015 (Other Refereed National Journals)

Fish Consumption Preferences of Consumers in Trabzon

Yunus Araştırma Bülteni, vol.15, no.2, pp.45-57, 2015 (Other Refereed National Journals)

Web Teknolojilerinin E-TicaretOrtamlarında Kullanımı İle İlgili İçerik Analizi: Türkiye’deki İlk 500 E-Ticaret Sitesi

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.10, pp.263-284, 2015 (Other Refereed National Journals)

Turkey’s Image as a Tourist Destination in Northern Europe

International Journal of Advances in Management, Economics and Entrepreneurship, vol.1, no.4, pp.1-8, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Perceived Image Of Spain and Germany as a Tourist Destination For Dutch Travelers

Journal of Economics, Business and Management, vol.1, no.1, pp.85-89, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Structural Equation Model Test Of Patient Satisfaction in The Health Service Organizations in Trabzon City

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.8, pp.47-65, 2012 (Other Refereed National Journals)

Türkiye İlaç Endüstrisi Satış Tahmini Araştırması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.6, no.1, pp.71-102, 2011 (National Refreed University Journal)

Türkiye’de Ormancılık Örgütündeki Yöneticilerin Profillerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.1, pp.197-218, 2010 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Dondurulmuş Hazır Gıda Dağıtım Kanalında Dikey Yönlü Çatışma Davranışı: Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Bir Alan Araştırması

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.107-127, 2010 (National Refreed University Journal)

Dondurulmuş Hazır Gıda Dağıtım Kanalında Dikey Yönlü Çatışma Davranışı: Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Bir Alan Araştırması

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.107-127, 2010 (National Refreed University Journal)

XDSL Genişbant Ağ Teknolojisi Ürünlerinin Türkiye’de Yayılımı ve Bass Yenileşim Yayılma Modeli Gerçeklemesinin Araştırılması

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.367-383, 2009 (National Refreed University Journal)

Sosyal Pazarlamaya Eleştirel Bir Yaklaşım

Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, no.25, pp.12-19, 2008 (Other Refereed National Journals)

Çevreye Duyarlı Pazarlama: Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Duyarlı Pazarlama Uygulamaları İle İlgili Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.2, pp.505-527, 2008 (National Refreed University Journal)

Türkiye’de Termal Turizm Pazarlamasında Müşteri Sadakatine Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, vol.42, no.2, pp.28-40, 2007 (Other Refereed National Journals)

Country Image Effect on Customer Loyalty Model

International Research Journal of Innovative Marketing, vol.3, no.2, pp.44-62, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Termal Turizm Pazarlamasında Müşteri Sadakatine Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi

Üçüncü sektör kooperatifçilik dergisi, vol.42, no.2, pp.28-40, 2007 (Other Refereed National Journals)

Devlet Orman İşletmeleri’nde Pazarlama Performans Ölçümü: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, vol.42, no.2, pp.13-27, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Effects of Image and Advertising Efficiency on Customer Loyalty and Antecendents of Loyalty: Turkish Banks Sample

International Research Journal of Banks and Bank Systems, vol.2, no.1, pp.56-78, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Image and Advertising Effıciency on Customer Loyalty and Antecendents of Loyalty: Turkish Banks Sample

Banks and Banks Systems, vol.2, no.1, pp.56-83, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Aşama Eşiği Yöntemiyle Süreç Performans Değerlemesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.435-452, 2006 (National Refreed University Journal)

Politik Pazarlama ve Yerel Seçimlerde Seçmenlerin Aday Tercih Nedenleri Üzerine Bir Araştırma

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.91-107, 2006 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Devlet Orman İşletmelerinde Pazarlama Anlayışını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.244-261, 2006 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

On The Possibility of Growing Bamboo as an Alternative Crop in The Eastern Black Sea Region of Turkey

Journal of Bamboo and Rattan, no.5, pp.73-78, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pazarlama Modellerinin Testinde Kullanılabilecek Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Üzerine Kavramsal Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.63-84, 2006 (National Refreed University Journal)

Yeni Ürün Geliştirme Sürecinin Başarısında Etkili Olan Faktörler: Bir Uygulama

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, no.24, pp.133-147, 2005 (National Refreed University Journal)

Critical Success Factors in New Product Development

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.2, pp.405-419, 2005 (National Refreed University Journal)

Üretim/Pazarlama Bölümleri Arasındaki Uyumun Firmaların Rekabetçi Yapısı ve Kar Potansiyeli Üzerindeki Etkisi

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, pp.21-39, 2004 (National Refreed University Journal)

Contrastive Analysis of Turkish Forestry Faculty Students’ Social, Economic and Cultural Characteristics

Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.146-156, 2002 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Türkiye'de Bazı Orman Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.51, no.2, pp.53-67, 2001 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Fidanlıklarda Pazarlama Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

Orman Mühendisliği, no.12, pp.18-23, 2001 (Other Refereed National Journals)

Kafkas Üniversitesi-Artvin Orman Fakültesi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Yapısını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.75-82, 2001 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Pazarlama ve Önemi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.105-114, 1997 (National Refreed University Journal)

Küreselleşme Sürecinde Türk Cumhuriyetlerinin Dünya Pazarlarındaki Genel Rekabet Durumu

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. E.A. İşletme Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, no.24, pp.39-46, 1996 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yabancı Basında Çıkan Haberlerin Turizme Etkisi

Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 22 - 24 May 2017, pp.69-70

Fish Consumption Preferences Of Consumers in Trabzon Province, Turkey

FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Turkey, 25 - 27 October 2014, pp.1

Co-Marketing Strategy and Developing New Products: A Case of Trabzon Local Tourism Destinations

Global Interdisciplinary Business Economics Advancement Conference (GIBA), Florida, United States Of America, 15 - 18 May 2014, pp.529-537

Turizm Destinasyon İmajının (TDİ) Uluslararası Tüketici Davranışına Etkisi

17. Ulusal Pazarlama Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 21 October 2012, pp.417-436 Sustainable Development

Aile İşletmelerinde Başarılı Bir Devir Sürecinin Planlanması: NEXT Projesi

5. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 April 2012, pp.245-258

Investigation On Turkish Consumers’ Ecological Purchasing Behaviours On Cities Basis In Terms Of The Demographic Variables

The 1 st International Symposium On Environment and Forestry, Trabzon, Turkey, 4 - 06 November 2010, pp.1575-1609

Ambush Marketing: A Research to Specify Consumer’s Knowledge About Ambush Marketing

What Others Manifest? The World Economy in the Theoretical Turbulence of Global Financial Crisis, Gümüşhane, Turkey, 3 - 05 June 2010, pp.269-281

Çevreye Duyarlı Pazarlama Anlayışı İle İlgili Kuramsal Bir Çalışma

I. Karadeniz’de Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 16 - 17 November 2007, pp.427-442

KOBİ’lerde Yeşil Pazarlama Uygulamaları

3. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2006, pp.325-338

Orman Köylerinin Kalkındırılması Sürecinde Halkla İlişkilerin Önemi

II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Turkey, 15 - 18 May 2002, pp.144-150 Sustainable Development

Pazarlama Anlayışındaki Gelişmeler ve Yeşil Pazarlama

KTÜ Orman Fakültesi Seminerleri, Trabzon, Turkey, 01 March 2001, pp.202-214

An Investigation Of The Roles Of Household Individuals On The Furniture Consumers Behaviour

XXI IUFRO Dünya Ormancılık Kongresi, Kuala Lumpur, Malaysia, 7 - 12 August 2000, pp.263

Books & Book Chapters

Marketing Approach for Non-Profit Organizations

in: Handbook of Research on Managerial Solutions in Non Profit Organizations, Vojko Potocan, Mustafa C. Üngan, Zlatko Nedelko, Editor, IGI-Global, Hershey PA, pp.156-181, 2017

OF İlçesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı

in: Başlangıçtan Günümüze Her Yönüyle OF, Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ, Prof. Dr. A. Mevhibe COŞAR, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.353-373, 2016

Marketing Approach for Non-Profit Organizations

in: Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations, Potocan V., Ünğan M.C., Nedelko Z., Editor, Igı Global Publications, Hershey, pp.156-181, 2016

Marketing Approach for Non-Profit Organizations

in: Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations, Potocan V., Ünğan M.C., Nedelko Z., Editor, Igı Global Publications, Hershey, pp.156-181, 2016

OF İlçesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı

in: Başlangıçtan Günümüze Her Yönüyle OF, Hikmet Öksüz, Mevhibe Coşar, Veysel Usta, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.217-236, 2016

Chapter 8: Marketing Approach for Non-Profit Organizations

in: Handbook of Research on Managerial Solutions in Non Profit Organizations, Vojko Potocan (University of Maribor, Slovenia), Mustafa C. Ünğan (Sakarya University, Turkey) and Zlatko Nedelko (University of Maribor, Slovenia), Editor, IGI GLOBAL, Hershey,PA, pp.156-181, 2016

Marketing Approach for Non-Profit Organizations

in: Handbook of Research on Managerial Solutions in Non Profit Organizations, Vojko Potocan,Mustafa C. Ünğan,Zlatko Nedelko, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.156-181, 2016

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kampüsü Modeli: TÜBİTAK-1601

in: Kuruluşunun 60. Yılında KTÜ’de Kurumsal Üniversite-Sanayi İşbirliği, Bocutoğlu, E., Doğu, A. H., Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.120-140, 2015

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı ve Kurumsal Üniversite-Sanayi İlişkileri

in: Kuruluşunun 60 Yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde Kurumsal Üniversite Sanayi İş Birliği, Ersan Bocutoğu, Ali Haydar Doğu, Editor, KTÜ, Trabzon, pp.125-146, 2015

Electronic Word-of-Mouth: Factors Affecting Consumer Review Writing Behavior on Electronic Platforms

in: Handbook Of Research On Effective Marketing In Contemporary Globalism, Christiansen, B., Yıldız, S., Yıldız, E., Editor, Igı Global Publications, Newyork, pp.223-276, 2014

Electronic Word-of-Mouth: Factors Affecting Consumer Review Writing Behavior onElectronic Platforms

in: Handbook Of Research On Effective Marketing In Contemporary Globalism, Christiansen, B., Yıldız, S., Yıldız, E.,, Editor, IGI Global, New York, pp.223-276, 2014

Nihai Tüketicilerin Satınalma Davranışları ve Ticari ve Kurumsal Müşterilerin Satınalma Davranışları

in: Pazarlamanın Temelleri: Bir Pazarlama Stratejisi Planlama Yaklaşımı, Önce, A. G., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.75-105, 2013

Yeni Ekonomi ve Değişen Pazarlama Anlayışı

in: Eskiyeni Ekonomi, Prof. Dr. Adem KALÇA, Editor, Element Yayınları, İstanbul, pp.155-170, 2008

Expert Reports

Other Publications