Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Measuring the marketing performances of state forest enterprises in Turkey

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.9, ss.3577-3588, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Measuring the Marketing Performances of State Nurseries in Turkey: Examples of Eastern Anatolia and Black Sea Region Nurseries

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.28, ss.443-456, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DESTİNASYON REKABETÇİLİĞİ ENDEKSİ ÖNERİSİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.237-254, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

FİRMALARIN PAZARLAMA FAALİYET PERFORMANS DÜZEYLERİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.113-136, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AİDİYET OLGUSUNUN DESTİNASYON MARKA KİŞİLİĞİ ALGISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.243-259, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

AİDİYET OLGUSUNUN DESTİNASYON MARKA KİŞİLİĞİ ALGISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.243-259, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kuyumculuk Sektörü'nün Porter'ın Beş Güç Modeli ile REkabetçilik Analizi : Trabzon ili Örneği

Karedeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.47-68, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kuyumculuk Sektörü'nün Porter'ın Beş Güç Modeli ile Rekabetçilik Analizi : Trabzon ili Örneği

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.47-68, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fish Consumption Preferences of Consumers in Trabzon, Turkey

Yunus Arastirma Bülteni, ss.45-57, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkey’s Image as a Tourist Destination in Northern Europe

International Journal of Advances in Management, Economics and Entrepreneurship, cilt.1, ss.1-8, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perceived Image Of Spain and Germany as a Tourist Destination For Dutch Travelers

Journal of Economics, Business and Management, cilt.1, ss.85-89, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Structural Equation Model Test Of Patient Satisfaction in The Health Service Organizations in Trabzon City

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.47-65, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye İlaç Endüstrisi Satış Tahmini Araştırması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.71-102, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Ormancılık Örgütündeki Yöneticilerin Profillerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.197-218, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dondurulmuş Hazır Gıda Dağıtım Kanalında Dikey Yönlü Çatışma Davranışı: Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Bir Alan Araştırması

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.107-127, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

XDSL Genişbant Ağ Teknolojisi Ürünlerinin Türkiye’de Yayılımı ve Bass Yenileşim Yayılma Modeli Gerçeklemesinin Araştırılması

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.367-383, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal Pazarlamaya Eleştirel Bir Yaklaşım

Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, ss.12-19, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Termal Turizm Pazarlamasında Müşteri Sadakatine Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, cilt.42, ss.28-40, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Devlet Orman İşletmeleri’nde Pazarlama Performans Ölçümü: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, cilt.42, ss.13-27, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Termal Turizm Pazarlamasında Müşteri Sadakatine Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi

Üçüncü sektör kooperatifçilik dergisi, cilt.42, ss.28-40, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Country Image Effect on Customer Loyalty Model

International Research Journal of Innovative Marketing, cilt.3, ss.44-62, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Image and Advertising Efficiency on Customer Loyalty and Antecendents of Loyalty: Turkish Banks Sample

International Research Journal of Banks and Bank Systems, cilt.2, ss.56-78, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Aşama Eşiği Yöntemiyle Süreç Performans Değerlemesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.435-452, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Politik Pazarlama ve Yerel Seçimlerde Seçmenlerin Aday Tercih Nedenleri Üzerine Bir Araştırma

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.91-107, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Devlet Orman İşletmelerinde Pazarlama Anlayışını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.244-261, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pazarlama Modellerinin Testinde Kullanılabilecek Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Üzerine Kavramsal Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.63-84, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeni Ürün Geliştirme Sürecinin Başarısında Etkili Olan Faktörler: Bir Uygulama

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, ss.133-147, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Critical Success Factors in New Product Development

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.405-419, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üretim/Pazarlama Bölümleri Arasındaki Uyumun Firmaların Rekabetçi Yapısı ve Kar Potansiyeli Üzerindeki Etkisi

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.21-39, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Contrastive Analysis of Turkish Forestry Faculty Students’ Social, Economic and Cultural Characteristics

Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.2, no.2, ss.146-156, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kafkas Üniversitesi-Artvin Orman Fakültesi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Yapısını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.75-82, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fidanlıklarda Pazarlama Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

Orman Mühendisliği, ss.18-23, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Pazarlama ve Önemi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.105-114, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küreselleşme Sürecinde Türk Cumhuriyetlerinin Dünya Pazarlarındaki Genel Rekabet Durumu

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. E.A. İşletme Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, ss.39-46, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yabancı Basında Çıkan Haberlerin Turizme Etkisi

Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2017, ss.69-70

Bir Pazarlama Yöntemi Olarak İçerik Pazarlamada Youtube Vloggerları: Kişisel Bakım Ürünleri Üzerine Bir Araştırma

Innovation and Global Issues in Social Sciences, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.365-380

Fish Consumption Preferences Of Consumers in Trabzon Province, Turkey

FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2014, ss.1

Co-Marketing Strategy and Developing New Products: A Case of Trabzon Local Tourism Destinations

Global Interdisciplinary Business Economics Advancement Conference (GIBA), Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 18 Mayıs 2014, ss.529-537

Turizm Destinasyon İmajının (TDİ) Uluslararası Tüketici Davranışına Etkisi

17. Ulusal Pazarlama Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2012, ss.417-436

Aile İşletmelerinde Başarılı Bir Devir Sürecinin Planlanması: NEXT Projesi

5. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Nisan 2012, ss.245-258

Investigation On Turkish Consumers’ Ecological Purchasing Behaviours On Cities Basis In Terms Of The Demographic Variables

The 1 st International Symposium On Environment and Forestry, Trabzon, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2010, ss.1575-1609

Ambush Marketing: A Research to Specify Consumer’s Knowledge About Ambush Marketing

What Others Manifest? The World Economy in the Theoretical Turbulence of Global Financial Crisis, Gümüşhane, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2010, ss.269-281

Çevreye Duyarlı Pazarlama Anlayışı İle İlgili Kuramsal Bir Çalışma

I. Karadeniz’de Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2007, ss.427-442

KOBİ’lerde Yeşil Pazarlama Uygulamaları

3. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2006, ss.325-338

Orman Köylerinin Kalkındırılması Sürecinde Halkla İlişkilerin Önemi

II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2002, ss.144-150

Pazarlama Anlayışındaki Gelişmeler ve Yeşil Pazarlama

KTÜ Orman Fakültesi Seminerleri, Trabzon, Türkiye, 01 Mart 2001, ss.202-214

An Investigation Of The Roles Of Household Individuals On The Furniture Consumers Behaviour

XXI IUFRO Dünya Ormancılık Kongresi, Kuala Lumpur, Malezya, 7 - 12 Ağustos 2000, ss.263

Kitap & Kitap Bölümleri

OF İlçesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı

Başlangıçtan Günümüze Her Yönüyle OF, Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ, Prof. Dr. A. Mevhibe COŞAR, Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.353-373, 2016

Marketing Approach for Non-Profit Organizations

Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations, Potocan V., Ünğan M.C., Nedelko Z., Editör, Igı Global Publications, Hershey, ss.156-181, 2016

Marketing Approach for Non-Profit Organizations

Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations, Potocan V., Ünğan M.C., Nedelko Z., Editör, Igı Global Publications, Hershey, ss.156-181, 2016

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kampüsü Modeli: TÜBİTAK-1601

Kuruluşunun 60. Yılında KTÜ’de Kurumsal Üniversite-Sanayi İşbirliği, Bocutoğlu, E., Doğu, A. H., Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.120-140, 2015

Electronic Word-of-Mouth: Factors Affecting Consumer Review Writing Behavior on Electronic Platforms

Handbook Of Research On Effective Marketing In Contemporary Globalism, Christiansen, B., Yıldız, S., Yıldız, E., Editör, Igı Global Publications, Newyork, ss.223-276, 2014

Nihai Tüketicilerin Satınalma Davranışları ve Ticari ve Kurumsal Müşterilerin Satınalma Davranışları

Pazarlamanın Temelleri: Bir Pazarlama Stratejisi Planlama Yaklaşımı, Önce, A. G., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.75-105, 2013

Yeni Ekonomi ve Değişen Pazarlama Anlayışı

Eskiyeni Ekonomi, Prof. Dr. Adem KALÇA, Editör, Element Yayınları, İstanbul, ss.155-170, 2008

Bilirkişi Raporları

Diğer Yayınlar