Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Demographic characteristics, clinical findings and functional status in patients with fibromyalgia syndrome

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, vol.68, no.7, pp.1043-1047, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Nurses' interventions to reduce unwanted noise

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, vol.68, no.1, pp.112-114, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Genitourinary infection prevalence among women who used an intrauterine device or oral contraceptives

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, vol.288, no.4, pp.911-916, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Knowledge of Turkish Mothers with Children in the 0-13 Age Group about Cancer Symptoms

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.14, no.2, pp.1031-1035, 2013 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

The Effects of Sleep and Touch Therapy on Symptoms of Fibromyalgia and Depression

IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, vol.41, no.11, pp.44-53, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Impact of Home Education on Levels of Perceived Social Support for Caregivers of Cancer Patients

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.13, no.6, pp.2453-2458, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Johnson Davranışsal Sistem Modeli: Olay Olgu Sunumu

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.255-267, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

65 Yaş ve Üstü Kişilerde Kronik Konstipasyonun Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.71-79, 2020 (Other Refereed National Journals)

HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN AĞIZ SAĞLIĞI VE AĞIZ BAKIM ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ, vol.29, no.1, pp.15-23, 2020 (Other Refereed National Journals)

An Evaluation of the Changes Experienced by the Parents of Children with Cancer

International Journal of Caring Sciences, vol.13, no.1, pp.448-456, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Dorothea Elizabeth Orem’xxin öz bakım teorisine göre konjestif kalp yetmezliği olan hastanın hemşirelik bakım planı

Gümüşhane Üniversitesi sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.3, pp.333-342, 2019 (Other Refereed National Journals)

The effect of using lavender wipes pillows of sleep problems in menopause

Social Behavioural Sciences, pp.409-414, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

göç ve yaşlı

türkiye kilinikleri dergisi, vol.4, no.3, pp.53-58, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Betty Neuman Sistem Modeli

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.27, no.6, pp.434-440, 2018 (Other Refereed National Journals)

CASE WITH DOWN SYNDROME AND NURSING MODEL BASED ON ACTIVITIES OF LIVING

INTERNATIONAL JOURNAL OF FAMILY CHILD AND EDUCATIOn, vol.15, no.15, pp.103-118, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kathryn Eleaın Barnard’ın Ebeveyn Çocuk Etkileşim Modeli ileDown Sendromlu Bir Çocuğa Hemşirelik Bakımı

Journal of Continuing Medical Education, vol.27, no.6, pp.441-446, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

REVIEWING NURSING STUDIES BASED ON ACTIVITIES OF LIVING MODELS IN TURKIYE

INTERNATIONAL JOURNAL OF FAMILY CHILD AND EDUCATION, vol.15, pp.63-67, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evde Yatağa Bağımlı Yaşayan Bilinçli Hastalarda Yalnızlık

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.5, pp.360-366, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effect of mobbing in workplace on professional self-esteem of nurses

INTERNATİONAL JOURNAL OF CARİNG SCIENCES, vol.2, no.11, pp.1241-1246, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The determination of the cara behaviours of nurses and ıts evaluation by patients

The Malaysian Journal of Nursing, vol.9, no.3, pp.61-69, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

health literacy status of the patients’xx ınformal caregivers turkey Example

journal of nursing and healthcare management, vol.1, no.1, pp.1-7, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

JOB SATISFACTION LEVELS OF NURSES WORKING AT PUBLIC HOSPITALS

JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR RESEARCH, vol.3, pp.242-253, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

JOB SATISFACTION LEVELS OF NURSES WORKING AT PUBLIC HOSPITALS

JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR RESEARCH, vol.3, no.2, pp.242-253, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Determınatıon Of The Care Behavıours Of Nurses And Its Evaluatıon By Patıents

The Malaysian Journal of Nursing, vol.9, no.3, pp.61-69, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Neuman açık sistemler modeline göre bir vaka değerlendirmesi çalışması

GÜMÜŞHANE SAĞLIK Bİ,LİMLERİ DERGİSİ, vol.6, no.4, pp.326329, 2017 (Other Refereed National Journals)

ıdentıfication of urınary ıncontinance ın people aged 65 and over: A turkey sample

Belıtung nursing journal, vol.3, no.6, pp.636-644, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Onkoloji Kliniğindeki Deneyimleri: Niteliksel Çalışma

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.4, no.1, pp.8-15, 2017 (Other Refereed National Journals)

Determination of Student Centered Effective Learning Strategies in Clinical Practices in Nursing Education

New Trends and Issues Proceeding on Humanities and Social Sciences, vol.4, no.2, pp.317-323, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Academician's Attitudes Towards Honor

Procedia-Social and Behavioral Sciences, no.237, pp.274-280, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of training activities given toward risk factors

Gümüşhane üniversitesi sağlık bilimleri dergisi, vol.6, no.3, pp.92-97, 2017 (Other Refereed National Journals)

academician’xxs attitudes towards honor

procedia-social and behavioral sciences, vol.237, pp.274-280, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir olgu Akut miyokard infartüsünde NANDA tanıları ve NIC girişimleri ile hemşirelik bakımı

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.3, 2016 (Other Refereed National Journals)

Bir Olgu: Akut Miyokard İnfartüsünde NANDA Tanıları ve NIC Girişimleri İle Hemşirelik Bakımı

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.3, pp.50-55, 2016 (National Refreed University Journal)

Job Satisfaction Levels of Nurses Working in Public Hospitals

International Journal of Medical and Health Sciences, vol.3, no.5, pp.2748, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hastanelerde İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Sorunları

ACU Sağlık Bil Derg, vol.4, pp.189-201, 2016 (National Refreed University Journal)

PROBLEMS EXPERIENCED BY NURSES WHO JUST STARTED WORKING AT HOSPITALS

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.4, pp.189-201, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Attitudes towards the holistic Complementary and Alternative Medicine: Midwifes working in the family health care in Turkey.

Scholars Journal of Applied Medical Sciences, vol.3, pp.261-266, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

To Determine the Effects of Bruxism on School Success of 7-12-years-old Children

Oral Health and Dental Management, vol.13, no.4, pp.921-927, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

. To determine the effects of Bruxism on School Success of 7-12 years old children.

Journal of oral health and dental management, vol.13, no.4, pp.921-927, 2014 (International Refereed University Journal)

Implementation in Children 10-14 Age Group of Problem Solving Inventory

AF Preventive Medicine Bulletin, no.12, pp.545-552, 2013 (National Refreed University Journal)

Çocuk oto güvenlik koltuğu kullanımı konusunda ebeveynlerin bilgi, tutum ve davranışları: Zonguldak örneği.

International Journal of Human Sciences [IJHS], no.10, pp.181-189, 2013 (National Refreed University Journal)

The Opinion Of Nurse Academicians On Leadership

Procedia - Social and Behavioral Sciences, no.93, pp.560-564, 2013 (International Refereed University Journal)

Adolescent Marriage and Pregnancy: Sample of Eastern Black Sea,

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no.4, pp.128-131, 2013 (National Refreed University Journal)

Kanserli Çocukların rehabilitasyonunda egzersizin yeri

EJOVAC, no.1, pp.82-88, 2013 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Bir grup yaşlının ilaç kullanımı ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları.

Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, no.11, pp.1-9, 2012 (National Refreed University Journal)

Bireylerin evsel katık yönetimine ilişkin bilgi ve davranışları.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no.1, pp.217-137, 2012 (National Refreed University Journal)

Sigara içen üniversite öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no.1, pp.179-188, 2012 (National Refreed University Journal)

Vitiligo

Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, no.11, pp.41-51, 2012 (National Refreed University Journal)

Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonlarında hijyenik alışkanlıklarla ilgili risk faktörleri

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, no.4, pp.52-58, 2000 (National Refreed University Journal)

Trabzon Yöresinde Anne Sütü Verme Alışkanlığının Eğitim Durumu ile İlişkisi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, no.13, pp.13-18, 1996 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yaşlılarda Kuru Göz Sıklığını Etkileyen Faktörler: Huzurevi Örneği

3. Uluslararası kadın çocuk sağlığı ve eğitimi kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 19 April 2019, pp.548

Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Ağız Sağlığı ve Ağız Bakım Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

3. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 18 April 2019, vol.1, no.1, pp.419-421

YOKSULLUĞUN ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİNDE HEMŞİRENİN ROL VESORUMLULUKLARI

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL HEMŞİRELİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 15 - 17 November 2018

PENDER’İN SAĞLIĞI GELİŞTİRME MODELİ

I. ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.856-861

DİABETES MELLİTÜS TANILI HASTADA MİKROVASKÜLER KOMPLİKASYONDİYABETİK AYAK BAKIMI: FAYE GLENN ABDELLAH 21 HEMŞİRELİK SORUNU

I. ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.699-705 Sustainable Development

ÇOCUKLARDA İHMAL EDİLEN SAĞLIK HAKKI: AŞILAMA

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL HEMŞİRELİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 15 - 17 November 2018 Sustainable Development

15-49 yaş kadınlarda hepatit b aşılanma prevelansı

1. uluslarası hemşirelik ve inovasyon kongresi, 14 - 15 December 2018 Sustainable Development

Trabzon İl Merkezinde Bulunan Aile Hekimliklerine Bağlı 15-49 Yaş Kadınlarda Hepatit B Aşılanma Prevelansı

1. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 December 2018, pp.179-183 Sustainable Development

FLORENCE NİGHTİNGALE’İN ÇEVRE TEORİSİNE GÖRE YOĞUN BAKIM HASTASINDA HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU

I. ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.28-29

Kalp Yetmezliğinde Hemşirenin Yardım Sanatı : Ernestine Wiedenbach'ın Kuralcı Teorisine Göre Hazırlanmış Olgu Sunumu

1. İnternational İnternal Medicine Nursing Congress, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.744-749

Kalp yetmezliğinde hemşirenin yardım sanatı: Ernestine Wiedenbach'in kuralcı teorisine göre hazırlanmış olgu sunumu

1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.744-749

Florence Nightingale'in Çevre Teorisine Göre Yoğun Bakım Hastasında Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

1. İnternational İnternal Medicine Nursing Congress, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.683-689

psikiyatri klinikleri, hemşireler ve ilaç uygulamaları

1. uluslararası hemşirelik ve inovasyon kongresi, 14 - 16 November 2018

Çocuklarda İhmal Edilen Sağlık Hakkı: Aşılama

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.592-594 Sustainable Development

Toplum Sorunu Olarak Erken Evlilikler ve Adelösan Gebeliklerin Anne Sağlığı Açısından Zararları

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.544-545 Sustainable Development

İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Annelerinin Paraziterhastalıklar Konusundaki Bilgi Düzeyleri

1. Uluslararası 5.Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.604-606

Yoksulluğun Çocuk Sağlığı Üzerine Etkisinde Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.546-547

İnternet Bağımlılığı Çıkmazı

III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 30 September - 03 October 2018

Çocuk Yaşta Evliliğin Ruh Sağlığına Etkileri

III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 30 September - 03 October 2018

Suça Sürüklenen Çocuklarda Okuryazarlığın Önemi

III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 30 September - 03 October 2018, no.1

GÖÇMEN ÇOCUKLARIN SORUNLARI

III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 30 September - 03 October 2018 Sustainable Development

Toplum Tarafından Görmezden Gelinen Çocuk İstismar Şekli: Duygusal İstismar

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Turkey, 30 September - 03 October 2018, pp.99 Sustainable Development

Suça Sürüklenen Çocuklarda Okuryazarlığın Önemi

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Turkey, 30 September - 03 October 2018, pp.96

Çocuk Yaşta Evliliğin Ruh Sağlığına Etkileri", 3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Turkey, 30 September - 03 October 2018, vol.1, no.1, pp.34

Göçmen Çocukların Sorunları

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Turkey, 30 September - 03 October 2018, pp.59 Sustainable Development

An evaluation of the effect of using levander wipes during the day and levander pillows at night on sleep problems in the women with menopause

8th International Conference on Intercultural Education and the 1st International Conference on Transcultural Health: THE VALUE OF EDUCATION AND HEALTH FOR A TRANSCULTURAL AND GLOBAL WORLD, 20 - 22 June 2018

The identification of the problems about medications encountered by the nurses working in psychiatry clinics

8th International Conference on Intercultural Education and the 1st International Conference on Transcultural Health: THE VALUE OF EDUCATION AND HEALTH FOR A TRANSCULTURAL AND GLOBAL WORLD, 20 - 22 June 2018

An evaluation of stress perceptions of undergraduate nursing students according to some sociodemographic features

8th International Conference on Intercultural Education and the 1st International Conference on Transcultural Health: THE VALUE OF EDUCATION AND HEALTH FOR A TRANSCULTURAL AND GLOBAL WORLD, 20 - 22 June 2018

An evaluation of stress perception og undergraduated nursing students according to some sociodemograohic features

VIII International Conference on Intercultural Education and I International Conference on Transcultural Health: THE VALUE OF EDUCATION AND HEALTH FOR A TRANSCULTURAL AND GLOBAL WORLD [EDUHEM2018], Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018

Effects of a Sexual and Reproductive Health Education in University Youth:An Turkey Experience

8th International Conference on Intercultural Education and 1st international Conference on Transcultural Health: The value of Education and Health for a Transcultural and Global World, Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018, pp.1

Effects of a sexual and reproductive health education in university youth: an turkey experience

VIII International Conference on Intercultural Education and I International Conference on Transcultural Health: THE VALUE OF EDUCATION AND HEALTH FOR A TRANSCULTURAL AND GLOBAL WORLD [EDUHEM2018], Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018

An Evaluation of Stress Perceptions of Undergraduate Nursing Studends Regarding to some Sociodemographic Features

8th International Conference on Intercultural Education and 1st international Conference on Transcultural Health: The value of Education and Health for a Transcultural and Global World, Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018, pp.2

Effects of a sexual and reproductive health education in university youth: an Turkey experience

8th International Conference on Intercultural Education and the 1st International Conference on Transcultural Health, Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018, pp.1

An Evaluatıon of Stress Perceptıons of Undergraduate Nursıng Students Accordıng to Some Socıodemographıc Features

VIII International Conference on İntercultural Education and International Conference on Transcultural Health: The Value of Educatıon and Health for A Global,Transcultural World [EDUHEM2018], Almería, Spain, 20 - 22 June 2018

An evaluation of the effect of using levander wipes during the day and levander pillows at night on sleep problems in the women with menopause

VIII International Conference on Intercultural Education and I International Conference on Transcultural Health: THE VALUE OF EDUCATION AND HEALTH FOR A TRANSCULTURAL AND GLOBAL WORLD [EDUHEM2018], Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018

0-2 Yaş Çocuğu Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018 Sustainable Development

Ağız ve Diş Sağlığının Yaşlılıktaki Önemi

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018

Kadınlarda Kültürel Yoksulluk

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018 Sustainable Development

Aşı Karşıtlığı

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018 Sustainable Development

Yaşlılarda Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörler

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018

Göç ve Yaşlı

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 26 April 2018, pp.334 Sustainable Development

Doğum Memnuniyet Ölçeğini Revize Formunun Türk Toplumuna Uyarlanması

1. Uluslar arası II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, vol.4

Gebelikte kadının beden algısının ve eşlerin cinsel fonksiyonunun incelenmesi

5.Uluslararası 16.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017, vol.114

nursing care of a patient with stomach malign neoplasm according to fitzpatrick2s rhythm theory case report

2. uluslararası türk ameliyATHANE VE CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2 - 05 November 2017

Joyce J. Fıtzpatrick and a life perspective the rhythm model

2. uluslararası türk ameliyathane ve cerrahi hemşireliğ kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, no.116, pp.691

Yaşlı Hastalara Bakım Veren Kadınlarda Tanrı Algısıyla Bakım Yükü Arasındakı İlişkinin İncelenmesi.

1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 21 - 24 October 2017

Determination of Care Behaviours of Nurses and its Evaluation By Patients

İnternational Congress of Black Sea Nursing Education, Samsun, Turkey, 12 - 13 October 2017, pp.37

IDENTIFICATION OF URINARY INCONTINENCE IN PEOPLE AGED 65 AND OVER: A TURKEY SAMPLE

ULUSLARARASI KARADENİZ HEMŞİRELİK EĞİTİMİ KONGRESİ, 12 - 13 October 2017

DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI BAKIM YÖNETİMİ

DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI BAKIM YÖNETİMİ, 16 May 2017

The Communicational Behaviors of the Nurses Towards 'Crying Patient'

18th International Conference on Nursing and Healthcare, Rome, Italy, 15 - 17 May 2017, vol.3, no.9, pp.1-2

evaluatıon rısk factors of workers before and after education

4.th world conference on health sciences, 28 - 30 April 2017

TRANSCULTURAL NURSING WITH LEININGER

INTERNATIONAL CONGRESS ON NURSING, 16 - 18 March 2017

Transcultural Nursing With Leninger

İnternational Conference on Nursing, Antalya, Turkey, 16 - 18 March 2017, pp.41

Transcultural Nursing With Leininger

FIRST INTERNATIONAL CONGRESS OF NURSING, Antalya, Turkey, 16 - 18 March 2017, pp.41

joyce j fitzpatrıck and a life perspective the rhythm model

10. 2. uluslararası türk ameliyathane ve cerrahi hemşireliği kongresi, 2 November - 05 January 2017

Evaluation of the Life Quality of Workers In A Cement Factory

7th International Conference on Intercultural Education - Education, Health and ICT - From a Transcultural Perspective (EDUHEM), Almeria, Spain, 15 - 17 June 2016, vol.237, pp.1462-1467 Sustainable Development identifier

The Relationship between Types of Bullying experienced by Primary School Students and Their Anxiety, State-Trait, Self-Esteem And Certain Socio-Demographic Characteristics

7th International Conference on Intercultural Education - Education, Health and ICT - From a Transcultural Perspective (EDUHEM), Almeria, Spain, 15 - 17 June 2016, vol.237, pp.398-404 Sustainable Development identifier

Investigation OfInternet Promotion /Ad OfInvitro Fertilization (Ivf) Application Centers In Turkey In Terms OfEthics

2nd International Health Care Management Conference, Wilkes- Barre, United States Of America, 11 - 14 October 2016, pp.45-46

Leadership Power Type Perceptions And Preferences Of Health Staff Working At Primary Healthcare Center: A Case Study In Turkey '

2nd International Health Care Management Conference, Wilkes- Barre, United States Of America, 11 - 14 October 2016, pp.45-46

Investigating Unplanned Applications and Admissions to Hospitals of Children with Cancer

ICNH 2016 : 18th International Conference on Nursing and Healthcare, Roma, Italy, 15 - 16 September 2016, vol.3, no.9, pp.1 Sustainable Development

The Communicational Behaviors of the Nurses Towards 'Crying Patient'

18th International Conference on Nursing and Healthcare, Roma, Italy, 15 - 16 September 2016, vol.3, no.9, pp.66

Revıew Of Qualıty Of Lıfe Among Works Who Worked At A Cementplant

VII Internatıonal Conference On Intercultural Educatıon:Educatıon, Health And Ict From Transculturel Perspective, Almería, Spain, 15 - 17 June 2016

Experiences of the adolescents wity type1 diabetes.

Research and Evaluation in intercultural Education, Almeria, Spain, 15 - 17 June 2016 Sustainable Development

Academician’xxs attitudes towards honor

VII Internatıonal Conference on Intercultural Educatıon: Educatıon, Health and ICT from a Transcultural Perspectıve, Almería, Spain, 15 - 17 June 2016, vol.13

REVIEW OF QUALITY OF LIFE AMONG WORKS WHO WORKED AT A CEMENTPLANT

VII İNTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERCULTURAL EDUCATION:EDUCATION, HEALTH AND ICT FROM TRANSCULTUREL PERSPECTİVE, Almeria, Spain, 15 - 17 June 2016, pp.61

The Relationship Between Types of Bullying Experienced by Primary School Students and Their Anxiety, State-trait, Self-esteem and Certain Socio-Demographic Characteristics in Turkey

7. İnternational Conference on Intercultural Education ''Education, Health and ICTS from a Transcultural Perspective, Almeria, Spain, 15 - 17 June 2016, pp.398-404

Academician’s attitudes towards honor.

VII INTERNATIONAL Conference on INTERCULTURAL EDUCATION: EDUCATION, HEALTH AND ICT FROM A TRANSCULTURAL PERSPECTIVE HUM-, Almeria, Spain, 15 - 17 June 2016, pp.274-280

Job Satisfaction Levels of Nurses Working in Public Hospital

World Academy of Science, Engineering and Technology, 23 - 24 May 2016

Job Satisfaction Levels of Nurses Working in Public Hospitals

ICNM 2016 : 18th International Conference on Nursing Managemen, London, United Kingdom, 23 - 24 May 2016

“Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Yalnızlık İlişkisi”

15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 29 - 30 April 2016, pp.303

Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Depresyon İlişkisi

15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016, pp.286

WHY DO YOUTH APPLY TO YOUTH COUNSELLİNG AND HEALTH CENTERS

1. ULUSLARARSI KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI EĞİTİMİ KONGRESİ, 14 - 15 April 2016

WHY DO YOUTH APPLY TO YOUTH COUNSELLING AND HEALTH CENTERS?

1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 14 - 15 April 2016, pp.43-44

"İnsan, Tek Olma ve Çevre Bütünlüğü Yaklaşımında Rogers Kuram

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu 1, Trabzon, Turkey, 13 - 15 June 2015, pp.292-293

Imogene Kıng’in Amaca Ulaşma Teorisi

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.256

Hemşirelerin yaşlılık ve yaşlı bakımına ilişkin görüşleri ve tutumları

3. Uluslararası kadın çocuk sağlığı ve eğitimi kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.389-391

Yaşam Aktiviteleri Modelinin Aile Sağlığına Yönelik Kullanımı

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.266

Imogene Kıng'in amaca ulaşma teorisi

Aile Temelli Yaklaşım sempozyumu 1, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.256

Imogene King'in Amaca Ulaşma Teorisi

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu I, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.256

İlk ve orta okul öğrencilerinde akran zorbalığının sosyodemografik değişkenler açısından değerlendirilmesi

3. Uluslararası kadın çocuk sağlığı ve eğitimi kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.423-426

Fitzpatrick'in ritm modeli ile yaşama yeni bir bakış

Aile Temelli Yaklaşım sempozyumu 1, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.268-269

Johnson Davranışsal Sistem Modeli ile Aileye Yaklaşım.

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.251-252

Myra Estrin Levine ve Koruma Modeli

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.271

Huzurevinde yaşayan yaşlıların ağız sağlığı ve ağız bakım alışkanlıklarının değerlendirilmesi

3. Uluslararası kadın çocuk sağlığı ve eğitimi kongresi, Trabzon, Turkey, 13 May 2015 - 15 December 2018, pp.419-421

Hemşirelik Bakımı ve Aktiviteleri

Aile Temelli Yaklaşım sempozyumu 1, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.263

Ritm Modeli ile Yaşama Yeni Bir Bakış

HEMŞİRELİKTE AİLE TEMELLİ YAKLAŞIM SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.268

Bakım ve Hemşirelik

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu 1, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.261-262

Roy'un Kuramının Aile Yaklaşımında Kullanımı

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu I, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.284

Bakım profesyonellerinin yörüngesindeki mıknatıs hastaneler

13. Ulusal Hemşirelik öğrencileri kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014, pp.1

Hastanelerde İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Sorunları

13.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014, pp.104

Hastanelerde işe başlayan hemşirelerin sorunları

13. Ulusal Hemşirelik öğrencileri kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014, pp.1

Hastanelerde İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Sorunları

13.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014, pp.104

The Difficulties Encountered in Hospital Practices of Nursing Students.

İnternational Congress Exhibition on Current Trends on Science Tecnology Education., 24 - 27 April 2014

Çocuklarda sanat terapisi

Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.1

Çocuğun gelişiminde babanın rolü

Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.1

Prematüre bebeği olan annelerin anksiyete düzeylerinin sorun çözme becerilerine etkisi

Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi,, Trabzon, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.1

1 12 arası bebeklerde pamukçuk enfeksiyonu ve annelerin tedaviye yönelik kullandıkları geleneksel yaklaşımlar

II. Uluslararası Katılımlı Kadın ve Sağlık Kongresi, Sakarya, Turkey, 13 - 16 May 2013, pp.13-16

Adölesan Evlilik ve Gebelik: Türkiye Örneği

II. Uluslararası Katılımlı Kadın ve Sağlık Kongres, Sakarya, Turkey, 13 - 16 May 2013, pp.1

1-12 arası bebeklerde pamukçuk enfeksiyonu ve annelerin tedaviye yönelik kullandıkları geleneksel yaklaş

II. Uluslararası Katılımlı Kadın ve Sağlık Kongresi, Sakarya, Turkey, 13 - 16 May 2013, pp.1

Kolik tanısı almış 1-4 aylık bebekleri olan 25 yaş altı ve 35 yaş üstü annelerin bağlanma olgusu

II. Uluslararası Katılımlı Kadın ve Sağlık Kongresi, Sakarya, Turkey, 13 - 16 May 2013, pp.1

6-13 yaş grubu çocukların bilgisayar oyunu bağımlılık düzeyinin değerlendirilmesi

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Turkey, 19 - 21 April 2013, pp.1

Opinions of nurse academicians on leadership

3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA), Brussels, Belgium, 25 - 28 October 2012, vol.93, pp.560-564 identifier

Rahim İçi Araç ve Oral Kontraseptif Kullanan Kadınlarda Genito-Üriner Enfeksiyon Sıklığı

XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 03 November 2012 - 07 November 2015, pp.381

Opinions of Nurse Academicians on Leadership

3. World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Belçika, Belgium, 25 - 28 October 2012, pp.21

Akademisyenler kendilerini lider hissediyorlar mı

Hemşireliği Güçlendirme Günleri, Trabzon, Turkey, 21 June 2012, pp.2

0-13 yaş grubu çocukları olan annelerin çocuklarda kanser belirtilerini bilme durumunun analizi

XVII. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi,, Bolu, Turkey, 1 - 05 May 2012, pp.187-189 Sustainable Development

4. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu,

Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı, depresyon ve yalnızlığı değerlendirilmesi, Ankara, Turkey, 24 - 25 April 2012, pp.31

Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı depresyon ve yalnızlığı değerlendirilmesi

4. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 - 25 April 2012, pp.31

Bir grup yaşlının ilaç kullanımı ile ilgili düşünceleri

II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Aydın, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.138

Bir grup üniversite öğrencisi ve sigara

II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Aydın, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.136

. KTÜ Sağlık Yüksek Okullarında önlisans eğitimine devam ederken lisans hakkı tanınan öğrencilerinin okullarıyla ilgili düşünceleri

2000’li Yıllarda Sağlık Yüksek Okullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu, Malatya, Turkey, 15 June 2010 - 17 June 2000, pp.8

Sağlık Ocağına başvuran 19-30 yaş arası evli olmayan bayanların akraba evliliklerine bakışları

.Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,, Manisa, Turkey, 1 - 03 April 2010, pp.189

Sağlık Ocağına başvuran kadınlarda baş ağrısının lokalizasyonu ve ağrının süresi

9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongres, Manisa, Turkey, 1 - 03 April 2010, pp.194

Bir grup üniversite öğrencilerinin lisansüstü eğitim ile ilgili düşünceleri

8. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2009, pp.151

Bir Grup Üniversite Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitim İle İlgili Düşünceleri

8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2009

KTÜ Trabzon Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinim Organ Bağışı Hakkındaki Düşünceleri

8. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2009, pp.88

. İşitme engelli çocuğa sahip ailelerin algıladıkları sosyal destek ve depresyon düzeyleri.

8. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2009, pp.161

Trabzon 4 nolu sağlık ocağı bölgesinde ailelerin sünnet ile ilgili bilgi ve tutumları.

Uluslararası Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 9 - 11 April 2009, pp.96

Lisede okuyan bir grup kız öğrencinin premenstrual sendrom durumuna yaklaşımları.

Uluslaraarası Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 9 - 11 April 2009, pp.163

Karadeniz Teknik Üniversitesinde bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin problemlerinin analizi

6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 June 2007, pp.179

Trabzon 2 nolu sağlık ocağı bölgesinde aile planlaması kullanma durumunu değerlendirilmesi

6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 June 2007, pp.174

Trabzon il merkezinde adölesan evlilik ve adölesan gebelik

V. Karadeniz Tıp Günleri, Trabzon, Turkey, 27 - 29 May 1996, pp.90

Books & Book Chapters

HEMŞİRELİKTE KAVRAMLAR MODELLER

in: HEMŞİRELİK KURAMLARI KAVRAM HARİTALARIYLA, BİRSEL CANAN DEMİRBAĞ, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.19-29, 2021

ŞİDDET VE HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

in: SAĞLIĞIN KORUNMASI ve GELİŞTİRİLMESİ - 2, Ulutaşdemir Nilgün, Editor, İKSAD YAYINEVİ, Trabzon, pp.161-196, 2020

YAŞLI BİREYLER İÇİN EVDE BAKIM MODELİNİNKULLANIMI

in: SAĞLIĞIN KORUNMASI ve GELİŞTİRİLMESİ -1, Ulutaşdemir Nilgün, Editor, İKSAD YAYINEVİ, Trabzon, pp.169-190, 2020

Yaşlıda Darp

in: Acil Hasta Bakımı III, Çağla Yiğitbaş, Sema Kuğuoğlu, Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.362-370, 2019

Caregiver Burden and Responsibilities for Nurses to Reduce Burnout

in: Caregiving and Home Care, Mukadder Mollaoglu, Editor, Intechopen, Online, pp.17-42, 2018

Caregiver Burden and Responsibilities for Nurses to Reduce Burnout

in: Caregiving and Home Care, Mukadder Mollaoglu, Editor, Intechopen, Online, pp.17-42, 2018

güvenli annelik

in: normal doğum ve sonrası dönem, kıymey yeşilçiçek çalık fatma çoşar çetin, Editor, istanbul tıp kitapevi, pp.459-471, 2018

Toplum sağlığını koruma ve geliştirme

in: yaşam boyu sağlığı geliştirme, Behice Erci, Dilek Kılıç, Derya Adıbelli, Editor, Nobel, Elazığ, pp.51-65, 2018

Yaşlılıkta kullanılan sağlık ile ilgili geronteknolojik ürünlerde güncel yaklaşımlar

in: Hemşirelik ve inovasyon, ümran sevil, özlem demirel bozkurt, Editor, kültür bakanlığı, 2018

GÖÇ VE YAŞLI

in: Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği - Özel Konular Göç ve Göçmen Sağlığı, İlknur AYDIN AVCI, Editor, türkiye klinikleri, 2018 Sustainable Development

Caregiver Burden and Responsibilities for Nurses to Reduce Burnout

in: CAREGIVING AND MOST COMMON DISEASES IN HOME HEALTH CARE, , Editor, INTECH OPEN, 2018

Sağlığı Koruma ve Geliştirmede Çevrenin Önemi

in: Sağlığı Koruma Ve Geliştirme, Birsel Canan Demirbağ, Editor, Göktuğ Basın Yayın Dağıtım, Ankara, pp.199-231, 2016

Sağlığı koruma ve geliştirmede çevrenin önemi

in: sağlığı koruma ve geliştirme, birsel canan demirbağ, Editor, göktuğ, 2016

Sağlığı Koruma ve Geliştirmenin Yaşam Kalitesine Etkisi

in: Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Demirbağ, B.C., Editor, Göktuğ Yayıncılık, Amasya, pp.149-182, 2016

Sağlığı Koruma ve Geliştirmede Çevrenin Önemi

in: Sağlığı Koruma Ve Geliştirme, Birsel Canan Demirbağ, Editor, Göktuğ Basın Yayın Dağıtım, Ankara, pp.199-231, 2016

Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı

Akademisyen Kitapevi Yayınları, Ankara, 2015

Sağlıkta Dönüşüm Programında Aile Sağlığı Elemanının Yeri

in: Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı, Kuğuoğlu S, Demirbağ B.C., Editor, Akademisyen Kitapevi Yayınları, Ankara, pp.387-399, 2015

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMINDA AİLE SAĞLIĞI ELEMANI

in: AİLE TEMELLİ SAĞLIK YAKLAŞIMI, SEMA KUĞUOĞLU, BİRSEL CANAN DEMİRBAĞ, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.386-398, 2015

Breastfeeding after a ceserean delivery

in: Ceserean delivery, Salim R, Editor, Intech Open Acsess Publisher, Rijeka, pp.121-160, 2012

Breastfeeding after a ceserean deliver

in: Ceserean delivery, Salim R, Eds, Editor, Intech open acsess Publisher, New York, pp.121-160, 2012